Mynediad Cyfun i AU - Gofal Iechyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01017
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs llawn amser blwyddyn o hyd.Mae’r rhaglen Mynediad Cyfun yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy gredydau am fodiwlau y gallwch eu hastudio’n llawn amser dros gyfnod o flwyddyn (34 wythnos academaidd) rhwng mis Medi a mis Mehefin. Cynigir y cwrs ar 53% o gyswllt wyneb yn wyneb, a gynhelir rhwng 9.15am a 6.30pm, y gweddill fel e-ddysgu ar-lein.Agwedd bwysig o’r rhaglen hon yw eich sgiliau rheoli amser eich hunain ac mae’n hanfodoleich bod yn cynllunio ymlaen llaw o ran dyrannu eich astudiaethau yn y dosbarth ac ynannibynnol. Bydd cael cynllun fel hyn ar waith yn eich cynorthwyo chi a’ch llwyddiant.
Adran
, Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y Diploma yw paratoi dysgwyr i astudio mewn prifysgol. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau gorfodol yn y pynciau arbenigol, ynghyd ag Astudiaethau Sgiliau Craidd.
Mae’r unedau’n cynnwys pynciau fel Anatomi a Ffisioleg, Cymdeithaseg ac Iechyd.
Bydd y sgiliau craidd yn cynnwys sgiliau fel cyfathrebu ac astudio. Yn ogystal â darlithoedd ffurfiol ac astudio ar-lein, mae modiwl lleoliad gwaith ar gael hefyd
(nid oes angen lleoliad gwaith arnoch chi)
Cyflawnir y rhaglen drwy asesu parhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn waith aseiniadau gyda rhywfaint o brofion wedi’u hamseru neu arholiadau. Byddwch yn ennill credydau wrth gwblhau pob uned astudio’n foddhaol. Mae’n rhaid cael 60 credyd i ennill y Diploma Mynediad i AU, sy’n cynnwys nifer o gredydau gorfodol. Graddau’r credydau cymhwyster lefel 3 yw Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Ar ôl cwblhau’r rhaglen astudio lawn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Agored Cymru, sy’n cael ei gydnabod gan ‘QAA’.
TGAU gradd C/4 mewn Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Fathemateg, gyda gradd D/3 o leiaf yn y pwnc arall.
NEU
Lefel 2 AON neu Gyfathrebu, gydag o leiaf Lefel 1 yn y pwnc arall.

Mae profiad mewn lleoliad Gofal Iechyd addas yn ddymunol. Dylai ymgeiswyr fod yn 19 oed neu’n hŷn i astudio’r cwrs hwn.

Dylai’r dysgwyr ymrwymo i raglen lefel 3 llawn amser ac i ddatblygu eu gallu i astudio. Mae sgiliau TG yn hanfodol oherwydd bod rhan sylweddol o’r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein.

Anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu â phrifysgolion i gael rhagor o wybodaeth am eu gofynion mynediad. Mae llawer o gyrsiau gradd Nyrsio yn gofyn am gymwysterau TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg neu Saesneg.
Cafodd y cymhwyster Gofal Iechyd ei lunio ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i astudio cyrsiau gradd a dilyn gyrfaoedd yn y sector gofal, fel Nyrsio, Bydwreigiaeth, Therapi Galwedigaethol neu Ymarferydd Adran Lawdriniaeth (ODP).
Efallai bydd angen prynu gwisg a / neu offer ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost