TAR / PCE-AHO (Tystysgrif Addysg i Raddedigion/Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg) - Ôl-Orfodol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01414
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn, llawn amser Iâl – LP01412 | Glannau Dyfrdwy – LP01414 2 flynedd, rhan amser Iâl – LP51315 | Glannau Dyfrdwy – LP51316 Bydd gofyn I fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir
Adran
Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
11 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sy’n addas i’ch anghenion unigol. Bydd hyn yn amodol ar allu gweithio yn ôl canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch chi a’n staff.
Hefyd byddwn yn parhau i gynorthwyo’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell.
Sylwch os na ellir cyflawni lleoliadau gwaith am resymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau i gynnwys prosiectau sy’n ymwneud â gwaith mewn modd a fydd yn dal i ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.


BETH FYDDA I’N EI ASTUDIO?
Mae fframwaith y rhaglen yn amlinellu dull deniadol ac arloesol tuag at addysg a hyfforddiant athrawon sy’n bodloni’r angen cyfredol am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig yn y sector ôl-orfodol amrywiol. Mae’r PCE wedi’i anelu at y rhai sydd â phrofiad galwedigaethol, sydd heb radd, ond sy’n meddu ar gymwysterau Lefel 3 neu uwch yn eu disgyblaeth alwedigaethol. Mae’r cwrs yn cael ei achredu trwy Brifysgol Aberystwyth ac yn arwain at Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg.
MODIWLAU:
Byddwch yn astudio 6 o’r modiwlau canlynol sy’n 20 credyd yr un.
• Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 1
• Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 2
• Dysgu a Datblygu Pwnc Arbenigol
• Llythrennedd Dysgu
• Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Dysgu Cynhwysol
• Dysgu Cymwyseddau Digidol
• Dysgu Troseddwyr (Iâl yn unig)
• Dysgu Dwyieithog (Iâl yn unig)
Os ydych chi’n cwblhau’r cwrs dros ddwy flynedd, byddwch yn astudio 3 modiwl y flwyddyn. Hefyd byddwch yn ymgymryd ag ymarfer addysgu a datblygiad proffesiynol trwy leoliad addysgu un diwrnod yr wythnos.

LLEOLIAD GWAITH
Mae’r rhaglen hon yn cynnwys cydran lleoliad gwaith hanfodol. Os nad ydych chi’n gweithio eisoes, byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad gwaith addas. Mae rheoliadau Covid ar waith rhag ofn i Covid-19 amharu ar leoliadau addysgu.
Bydd ystod o ddulliau asesu trwy gydol y rhaglen yn cynnwys adroddiadau, cyfnodolion adfyfyriol, arsylwadau, traethodau, cyflwyniadau ac o leiaf 100 o oriau addysgu. Does dim arholiadau ffurfiol ar y PCE.
PCE – PCET

5 mlynedd o brofiad galwedigaethol a Lefel 3 neu uwch mewn disgyblaeth alwedigaethol.

Mae angen gwiriad Uwch Heddlu y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y cwrs hwn.

TAR – PCET

Gradd Anrhydedd

Mae angen gwiriad Uwch Heddlu y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y cwrs hwn.
Mae wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer y rhai sydd eisiau cymhwyster a adnabyddir yn genedlaethol er mwyn addysgu myfyrwyr mewn Addysg Bellach, chweched a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau dysgu yn y gwaith. Byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas yn y coleg, y gymuned neu drwy CEM Berwyn os oes gennych chi ddiddordeb mewn Dysgu Troseddwyr.
Llawn amser £9000 y flwyddyn
Rhan amser £4500 y flwyddyn

Mae’r myfyriwr i dalu am gostau teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau gwaith.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost