main logo

TAR / PCE-AHO (Tystysgrif Addysg i Raddedigion/Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg) - Ôl-Orfodol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01412
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn, llawn amser. 2 flynedd, rhan amser. Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunan astudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.
Adran
Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
22 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y rhaglen hon yn cael ei darparu drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sy’n addas i’ch anghenion unigol. Bydd hyn yn amodol ar ein gallu i weithio yn ôl canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch chi a staff.
Hefyd byddwn yn parhau i gefnogi’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell.
Sylwch os na fydd lleoliadau gwaith yn gallu cael eu cyflawni am resymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau i gynnwys prosiectau gwaith mewn modd a fydd yn parhau i ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?
Mae fframwaith y rhaglen yn amlinellu dull deniadol ac arloesol i addysg a hyfforddiant athrawon sy’n bodloni’r angen cyfredol am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig yn y sector ôl-orfodol amrywiol. Mae’r cwrs TAR wedi’i anelu at y rhai sydd â gradd yn y pwnc yr hoffent ei addysgu. Mae’r cwrs wedi’i achredu drwy Brifysgol Aberystwyth ac yn arwain

MODIWLAU:
Byddwch yn astudio 6 o’r modiwlau canlynol sy’n 20 credyd yr un.
• Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 1
• Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 2
• Dysgu a Datblygu Pwnc Arbenigol
• Llythrennedd Dysgu
• Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Dysgu Cynhwysol
• Dysgu Cymwyseddau Digidol
• Dysgu Troseddwyr (gofynnol os oes gennych leoliad yn CEM Berwyn) (Iâl yn unig)
• Dysgu Dwyieithog (Iâl yn unig) Byddwch yn ymgymryd ag arfer addysgu a datblygiad proffesiynol un diwrnod yr wythnos, lleiafswm o 100 o oriau addysgu. Os ydych chi’n cwblhau’r cwrs dros ddwy flynedd, byddwch yn astudio 3 modiwl y flwyddyn. Hefyd byddwch yn ymgymryd ag ymarfer addysgu datblygiad proffesiynol trwy leoliad gwaith addysgu un diwrnod yr wythnos.

LLEOLIAD GWAITH
Mae’r rhaglen hon yn cynnwys cydran lleoliad gwaith hanfodol. Os nad ydych chi’n gweithio’n barod, byddwn yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad gwaith addas. Mae rheoliadau Covid-19 yn eu lle rhag ofn y bydd Covid-19 yn amharu ar leoliadau addysgu.
Bydd ystod o ddulliau asesu trwy gydol y rhaglen yn cynnwys adroddiadau, cyfnodolion adfyfyriol, arsylwadau, traethodau, cyflwyniadau a ffolder addysgu. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol ar y cwrs TAR.
PCE – TAR

5 mlynedd o brofiad galwedigaethol a Lefel 3 neu uwch mewn disgyblaeth alwedigaethol.

Mae Gwiriad Heddlu Uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

TAR – PCET

Gradd Anrhydedd

Mae Gwiriad Heddlu Uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.
Mae wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer y rhai sydd eisiau cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol er mwyn addysgu myfyrwyr mewn Addysg Bellach, chweched dosbarth a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau dysgu yn y gwaith. Byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas yn y Coleg, y gymuned neu trwy CEM Berwyn os oes gennych chi ddiddordeb mewn Dysgu ar gyfer Troseddwyr.
Llawn amser £9000 y flwyddyn
Rhan amser £4500 y flwyddyn

Mae’r myfyriwr i dalu am gostau teithio yn ôl ac ymlaen i leoliadau gwaith.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?