Niwrodechnoleg lefel 1 (cwrs arbenigol)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP52307
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Technolegau Digidol ond yn pryderu na fyddech yn gallu ymdopi mewn amgylchedd coleg mawr? A yw’n well gennych gael eich addysgu mewn grwpiau bach gyda staff cyfarwydd ag amserlen reolaidd? Os felly, mae gennym ni’r cwrs delfrydol i chi.
Mae ein cwrs Lefel 1 mewn Niwrodechnoleg yn gwrs cwbl gynhwysol a chefnogol sydd wedi’i anelu at ymadawyr ysgol gydag anawsterau cyfathrebu cymdeithasol fel Awtistiaeth. Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu mewn amgylchedd dysgu bach gyda lefelau isel o ysgogiad synhwyraidd. Mae’r cwrs yn cynnig y strwythur a’r drefn sydd eu hangen i gadw pryderon dan reolaeth.

Mae astudio cwrs Niwrodechnoleg yng Ngholeg Cambria yn eich galluogi i weithio gyda chynhyrchion arloesol a thechnoleg newidiol mewn un o’r sectorau sy’n cynyddu gyflymaf yn y byd. Mae’n eich rhoi yn y sefyllfa gorau posib i fanteisio i’r eithaf ar yr amgylchedd digidol hwn ac ar eich potensial. (Cwricwlwm)

Bydd cwrs Niwrodechnoleg yn cynnig yr amrediad cywir o sgiliau a gwybodaeth er mwyn sicrhau eich bod yn datblygu ac yn llwyddo I gyflawni eich dyheadau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â dysgwyr niwroamrywiol eraill I ddatblygu eich sgiliau digidol a chyflogadwyedd gyda chymorth staff profiadol. Byddwch yn cael rhaglen ddysgu unigol I ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu cymdeithasol, trefnu a sgiliau bywyd.
Bydd cymhwyster BTEC Lefel 1 Pearson mewn Technoleg Gwybodaeth yn rhoi’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch I lwyddo gan gynnwys rhai o’r canlynol -
● Bod yn drefnus
● Llunio cynllun datblygu personol
● Gweithio gydag eraill
● Ymchwilio I bwnc
● Defnyddio technolegau cyfathrebu digidol
● Datrys problemau technolegol TG
● Creu taenlenni I ddatrys problemau
● Creu gwefannau
● Creu cynnyrch digidol
● Datblygu animeiddiad graffig digidol
Byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu llythrennedd a rhifedd ar y rhaglen, a bydd cyfle I chi ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu ailsefyll arholiadau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg. (Cwricwlwm)
Asesu parhaus trwy gyfrwng tasgau a monitro gan y tiwtor.
Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon, rhaid i bob dysgwr gael anhawster cyfathrebu cymdeithasol megis Awtistiaeth.

Does dim gofynion mynediad ffurfiol, er y disgwylir i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd, a bod â Chynllun Dysgu a Sgiliau cyfredol, Cynllun Datblygu Unigol neu Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er y disgwylir i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd gyda hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r rhyngrwyd, a bod â Chynllun Dysgu a Sgiliau, Cynllun Datblygu Unigol neu Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal cyfredol.
Mae’n ofynnol prynu offer a/neu wisg benodol ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer ynghlwm am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost