FdA Cyfryngau Creadigol a Chynhyrchu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP52302
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, 2 flynedd, llawn amser, a ddyfernir gan LJMU (Prifysgol John Moores, Lerpwl).Bydd gofyn I fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau hunastudiaeth yn ogystal â’r oriau addysgu.Byddwn yn cyflwyno’r rhaglen hon trwy gyfuniad o sesiynau ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb I gyd-fynd â’ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio dan arweiniad a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a’n staff ni.Byddwn hefyd yn parhau I roi cymorth o bell i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Sylwch, os yw rhesymau diogelwch yn ei hatal rhag trefnu lleoliadau gwaith, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau a fydd yn parhau I ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Adran
Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Digwyddiadau Byw
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs Gradd Sylfaen dwy flynedd hwn a ddyfernir gan LJMU (Prifysgol John Moores, Lerpwl) yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y cyfryngau fel ymarferydd hyblyg sy’n gwbl alluog I ymateb I heriau'r diwydiannau cyfryngau, sy'n newid yn gyson. Gan ddefnyddio cyfuniad o brofiadau ymarferol a dysgu damcaniaethol, bydd y cwrs yn cynyddu eich profiad cynhyrchu
cyfryngau, a dyfnhau eich dealltwriaeth a'ch sgiliau gydag offer a thechnegau cyfryngau, arfer proffesiynol, creadigrwydd, sgiliau naratif, technoleg cyfryngau digidol a damcaniaethau cyfryngau cyfoes.
Yn ogystal â chreu cynhyrchion cyfryngau, byddwch yn astudio modiwlau academaidd sy'n eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy’n hanfodol ar gyfer astudio ymhellach ac sy’n werthfawr ar gyfer nifer o lwybrau gyrfa.

MODIWLAU:
Blwyddyn 1
• Offer Cyfryngau Digidol
• Ymarfer Cynhyrchu
• Themâu Cyfryngau Cyfoes
• Cyflwyniad i’r Diwydiant Cyfryngau
• Deall Naratif
• Ymarfer Cynhyrchu Digidol

Blwyddyn 2
• Cynhyrchu Aml-blatfform
• Cyfansoddi ac Ôl-gynhyrchu
• Drama
• Gwneud cais am leoliadau gwaith a swyddi
• Moeseg Cyfryngau Digidol, Cydymffurfiaeth a Hawlfraint
• Diwylliannau Cyfryngau Digidol
• Cynhyrchu mewn Stiwdio Deledu
Mae’r asesiad yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau i’w hasesu, ond bydd fel arfer gwaith cwrs sydd defnyddio ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys: gwaith ysgrifenedig (traethodau), cyflwyniadau (grŵp / unigolyn), asesiadau ymarferol (prosiectau unigol a thîm), cynhyrchu cynnwys gwefannau, cynyrchiadau fideo ffeithiol a ffuglen, gweithdai lleoliadau a stiwdio, cynhyrchion rhyngweithiol a phortffolios gan gynnwys e-bortffolios.
• 104 o bwyntiau UCAS

• Ar gyfer y Diploma Estynedig, mae angen graddau RhTT mewn pwnc perthnasol os na astudiwyd ymhwyster Lefel 3 arall.

• TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg gradd C / 4 neu uwch. Efallai bydd angen cyfweliad neu gyflwyno portffolio hefyd.

• Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 9 Rhagoriaeth a 36 Teilyngdod neu unrhyw gyfuniad arall sy’n cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS mewn pwnc perthnasol.

• Byddwn yn ystyried myfyrwyr hŷn gyda TGAU Iaith Saesneg a Mathemateg gradd C neu uwch, neu gymwysterau cyfwerth, ond heb gymwysterau Lefel 3 traddodiadol, ar sail eu profiad a phortffolio priodol o waith.
Pan fyddwch chi’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, efallai y byddech yn dymuno symud ymlaen i astudio cwrs BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngau ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl neu’n syth i gyflogaeth.

Mae myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn olaf cwrs BA Anrhydedd, a byddant yn cael cymorth gan staff y coleg a’r brifysgol i benderfynu ar hynny,
£7500

Cod Cwrs UCAS / SLC: 971902
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost