Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
MY10072
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Rhan Amser, Dysgu Agored neu Ddysgu o Bell. Disgwylir i’r cwrs gymryd 12-18 mis yn dibynnu ar gynnydd gweithiwr unigol
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Diploma Lefel 4 NVQ i Weithwyr Proffesiynol TG yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd wedi ei ddylunio gan gyflogwyr i fodloni anghenion busnesau presennol.

Mae’r brentisiaeth hon yn galluogi unigolion i ennill sgiliau TG a fydd yn eu cynorthwyo i weithio mewn ffordd effeithiol a chynhyrchiol yn eu swyddi. Mae detholiad eang o unedau i ddewis ohonynt gan gynnwys iechyd a diogelwch, adnabod a chywiro namau technegol, gweithio gyda chaledwedd a chyfarpar, gosod meddalwedd, rhaglennu a datblygu tudalennau gwe. Yn ogystal â hyn, mae rhaglenni amlgyfrwng, gan gynnwys meddalwedd fideo a chlywedol, sydd hefyd yn cyd-fynd â’r gyfres TG broffesiynol.

Bydd prentisiaid yn cyflawni -
● Diploma Lefel 4 BTEC Pearsonmewn Cymhwysedd Proffesiynol TG ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelegyfathrebu

Bydd y llwybr cymhwysedd proffesiynol yn cynnig llwybr hyblyg er mwyn ennill y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith. Mae’n rhaglen wedi’i theilwra sy’n gallu bodloni anghenion unigol.

Gall prentisiaid sy'n ymgymryd â'r cymhwyster hwn ddod o amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i -
● Dadansoddwr Busnes
● Dylunydd Gemau Cyfrifiadur
● Person Cymorth Technegol
● Peiriannydd Caledwedd Cyfrifiadurol
● Technegydd Gwasanaeth Cyfrifiadurol
● Technegydd Cymorth TG Llinell Gyntaf
● Gweithiwr Proffesiynol Rhyngrwyd/Gwe
● Datblygwr Cynnyrch TG
● Arbenigwr Gwerthu Technegol TG
● Technegydd Telegyfathrebu
Sesiwn ymsefydlu 1 x 2 awr gan gynnwys asesiad cychwynnol BKSB

Bydd aseswyr yn ymweld â’r gweithle i drafod ac asesu tystiolaeth a gyflwynwyd ac i gynllunio ar gyfer yr ymweliad asesu nesaf
Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr 16 oed a hŷn, sydd â chymhwyster Lefel 2 neu uwch neu sydd wedi cael profiad priodol neu swydd addas yn y maes pwnc.
Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Gradd Ddigidol
£1,250 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost