BEng (Anrh) mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Tryd / Mec)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51321
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n astudio Gradd 3 mlynedd Baglor Anrhydedd ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau hunanastudiaeth a threulio rhywfaint o amser ym Mhrifysgol Abertawe, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2026

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau gweithgynhyrchu uwch sydd wedi’u datblygu yn unol ag anghenion cyflogwyr. Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid uwch sydd am symud ymlaen yn y maes hwn a gwella’u gwybodaeth ymhellach ym maes peirianneg gweithgynhyrchu uwch.

Prif nodweddion astudio’r radd hon yn Cambria:

• Caiff pob modiwl ei addysgu gan diwtoriaid Peirianneg Cambria neu Brifysgol Abertawe sydd ag ehangder o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes
• Cyfleusterau ac adnoddau o’r radd flaenaf
• Cyfuniad o astudiaethau academaidd sy’n cysylltu â rhaglenni galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc
• Cymorth rhagorol I fyfyrwyr, gyda thiwtor personol I bob myfyriwr
• Darparwr profiadol o lwybrau prentisiaeth

MODIWLAU:

Blwyddyn 1:

• Dadansoddi Peirianegol 1
• Busnes, Rheoli a Safon
• Egwyddorion Trydanol ac Electronig
• Peirianneg Gweithgynhyrchu
• Gwyddorau Peirianneg
• Dysgu yn y Gwaith
• Arferion Peirianneg Broffesiynol

Blwyddyn 2:

• Dadansoddi Peirianegol 2
• Gweithgynhyrchu Uwch, CAM & NDT
• Dadansoddi Diriant a Dynameg
• Prosiect Diwydiannol
• Rheoli ac Offeryniaeth Cylchedau Trydanol
• Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur
• Deunyddiau Peirianneg

Blwyddyn 3:

• Prosiect Ymchwil
• Rheoli Peirianneg
• Dylunio Peirianneg Uwch
• Optimeiddio ac Awtomeiddio
Gweithgynhyrchu
• Systemau a Pheirianneg
• Deunyddiau Peirianneg
Uwch
• Gweithgynhyrchu Digidol
• Dylunio ar gyfer Dibynadwyedd
• Diwydiant 4.0
• Systemau Pŵer
(Llwybr Trydanol yn Unig)
• Dadansoddi Elfen Gyfyngedig
(Llwybr Mecanyddol yn Unig)

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb I ddiwallu eich anghenion unigol, yn amodol arnom yn gallu gweithio o fewn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a'n staff. Byddwn yn parhau I gefnogi’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell hefyd. Sylwch pan nad yw’n bosib cwblhau lleoliadau gwaith oherwydd rhesymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau sy’n gysylltiedig â’r gwaith er mwyn I ni barhau I allu datblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, gweithdai a thechnegau ‘Dysgu Amrywiol’.

Bydd y rhan fwyaf o’r modiwlau’n cael eu hasesu trwy arholiadau ac aseiniadau. Byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau ar sut i wella ar gyfer pob arholiad ac aseiniad.

Bydd gofyn i chi dreulio cyfnodau ar leoliadau gwaith ar gyfer y modiwlau dysgu yn y gwaith. Byddwch yn treulio tuag wythnos bob blwyddyn ar safle Prifysgol Abertawe.
Sylfaen Blwyddyn 1 – Graddau Safon Uwch BBB sy’n cynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes unrhyw anghenion ar gyfer y drydedd radd Safon Uwch, ond gradd mewn Cemeg, Dylunio, TG/Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes/Economeg fyddai orau neu gymhwyster BTEC berthnasol gyda 3 gradd Rhagoriaeth* gyda Rhagoriaeth yn y Modiwl Mathemateg Ychwanegol
• Sylfaen Blwyddyn 2- Cymhwyster HNC Perthnasol (120 credyd)
• BEng- Gradd Sylfaen berthnasol (240 credyd) neu Ddiploma Lefel 5
• Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid bod gan bob ymgeisydd TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg neu Rifedd gradd C neu uwch.Bydd unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (megis dyfarniadau
datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau seiliedig ar gyflogaeth) sydd ar lefel
Addysg Uwch ond heb ddyfarnu credydau AU yn cael eu hystyried fesul
achos gan Dîm Derbyniadau Cambria a Phrifysgol Abertawe.


Os hoffech chi wneud cais am y cwrs 2 flynedd FdEng Gweithgynhyrchu Uwch (Trydanol / Mecanyddol), chwiliwch am god cwrs LP51320
Potensial i symud ymlaen i astudio Gradd Meistr mewn prifysgol o’ch dewis chi.

Dyma rai enghreifftiau o opsiynau gyrfa posib yn y diwydiant Peirianneg Awyrennau:

Dyma rai enghreifftiau o opsiynau gyrfa posib yn y diwydiant Peirianneg:
● Peiriannydd Dylunio
● Peiriannydd Prosiect
● Peiriannydd Gweithgynhyrchu Systemau
● Peiriannydd Cymorth Peirianneg Gweithgynhyrchu Ochr Rheilffordd
● Peiriannydd Rheoli Ansawdd
● Peiriannydd Trydanol
● Peiriannydd Mecanyddol
● Peiriannydd Morol
● Peiriannydd Awyrofod
● Peiriannydd Rheolaeth ac Offeryniaeth
● Peiriannydd Rhwydwaith
● Peiriannydd Diriant
● Peiriannydd Mecatroneg
● Peiriannydd Systemau Pŵer
FdEng £7500 y flwyddyn (Blwyddyn 1 a 2)
BEng – £9000 y flwyddyn (Blwyddyn 3)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost