FdEng Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Mecanyddol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51320
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Gradd Sylfaen neu Brentisiaeth Uwch 2 flynedd, rhan-amserGradd Anrhydedd Baglor 3 blynedd, rhan-amserBydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunan-astudio a rhywfaint o amser ym Mhrifysgol Abertawe yn ogystal ag oriau a addysgir.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio sbectrwm eang o bynciau gweithgynhyrchu uwch a ddatblygwyd yn unol â gofynion cyflogwyr. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid uwch sy'n dymuno gwella rhagor ar eu gwybodaeth a symud ymlaen ym maes peirianneg gweithgynhyrchu.

Dyma nodweddion allweddol astudio'r radd hon yn Cambria:

• Mae’r modiwlau i gyd yn cael eu haddysgu gan diwtoriaid Peirianneg Cambria neu Brifysgol Abertawe sydd ag ystod eang o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd.
• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes
• Cyfleusterau ac adnoddau o safon ryngwladol
• Cymysgedd o astudiaethau academaidd sy'n gysylltiedig â chymwysiadau galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc
• Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, â'r myfyrwyr i gyd yn cael tiwtor personol
• Darparwr llwybrau prentisiaeth profiadol.

Modiwlau:
Blwyddyn 1:
• Dadansoddi Peirianneg 1
• Busnes, Rheoli ac Ansawdd
• Egwyddorion Trydanol ac Electronig
• Gweithgynhyrchu Peirianneg
• Gwyddor Peirianneg
• Dysgu yn y Gwaith
• Arferion Peirianneg Proffesiynol

Blwyddyn 2:
• Dadansoddi Peirianneg 2
• Gweithgynhyrchu Uwch, CAM ac NDT
• Dadansoddi Diriant a Dynameg
• Prosiect Diwydiannol
• Cylchedau, Rheolaeth ac Offeryniaeth Trydanol
• Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur
• Deunyddiau Peirianneg


Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb I gyd-fynd â'ch anghenion unigol, ar yr amod ein bod yn gallu gweithio o fewn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a'n staff. Byddwn hefyd yn parhau I gefnogi'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell. Sylwer, lle na ellir cyflawni lleoliadau gwaith am resymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau sy'n gysylltiedig â gwaith mewn ffordd a fydd yn dal I ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, gweithdai a dulliau ‘Dysgu Wyneb i Waered’.

Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy arholiadau ac aseiniadau. Byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau ynghylch lle i wella ar gyfer pob aseiniad ac arholiad.

Mae lleoliadau gwaith yn ofynnol ar gyfer y modiwlau yn y gwaith. Treulir tua 1 wythnos y flwyddyn ar safle’r brifysgol yn Abertawe.
• Fd Blwyddyn 1 – Safonau Uwch gradd BBB gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes gofyniad ar gyfer y drydedd Safon Uwch, ond gorau oll os ydyw mewn Cemeg, Dylunio, TG/Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes/Economeg neu gymhwyster BTEC perthnasol gyda graddau Rh*Rh*Rh* a Rhagoriaeth yn y Modiwl Mathemateg Bellach
• Fd Blwyddyn 2- Cymhwyster HNC Perthnasol (120 credyd)
• BEng- Fd Perthnasol (240 credyd) neu Ddiploma Lefel 5
• Yn ogystal â hyn, rhaid i bob ymgeisydd gael TGAU mewn Saesneg Iaith a TGAU mewn Mathemateg neu Rifedd gyda gradd C neu uwch.

Bydd unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (fel dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau ar sail cyflogaeth) sydd ar lefel Addysg Uwch ond heb ddyfarnu credydau AU yn cael ei ystyried fesul achos gan Dimau Derbyniadau Prifysgol Abertawe a Cambria.

Os hoffech wneud cais am y cwrs 3 blynedd, BEng Gweithgynhyrchu Uwch (Trydanol / Mecanyddol), chwiliwch am god cwrs LP51321.
Ar ôl cwblhau eich Gradd Sylfaen mewn Peirianneg yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen yn uniongyrchol i gwblhau blwyddyn ychwanegol yn rhan-amser i gyflawni BEng Lefel 6 (Anrh) llawn mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch yn ychwanegol at eich FdEng. I gael rhagor o fanylion am hyn, gweler y manylion ar ein gwefan BEng mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Trydanol/Mecanyddol)

Dyma rai opsiynau gyrfa posibl yn y diwydiant Peirianneg:

• Peiriannydd Dylunio
• Peiriannydd Prosiectau
• Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu
• Peiriannydd Cymorth Peirianneg Gweithgynhyrchu Ochr Rheilffordd
• Peiriannydd Rheoli Ansawdd
• Peiriannydd Trydanol
• Peiriannydd Mecanyddol
• Peiriannydd Morol
• Peiriannydd Awyrofod
• Peiriannydd Rheolaeth ac Offeryniaeth
• Peiriannydd Rhwydwaith
• Peiriannydd Diriant
• Peiriannydd Mecatroneg
• Peiriannydd Systemau Pŵer
£9000
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost