FdEng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51319
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Gradd Sylfaen 2 flynedd, ran-amser neu Brentisiaeth Uwch 3 blynedd, Gradd Anrhydedd Faglor ran-amser. Mae hyn yn cynnwys un diwrnod ar y safle a hanner diwrnod ar-lein. Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunanastudio a rhywfaint o amser ym Mhrifysgol Abertawe yn ogystal ag oriau a addysgir.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Wrth ddewis Gradd Sylfaen Cambria mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu (wedi'i hachredu gan Brifysgol Abertawe) byddwch yn astudio sbectrwm eang o bynciau gweithgynhyrchu uwch a ddatblygwyd yn unol â gofynion cyflogwyr. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid uwch sydd am wella mwy ar eu gwybodaeth mewn peirianneg gweithgynhyrchu awyrennau a symud ymlaen yn y maes.

Nodweddion allweddol i astudio'r radd hon yn Cambria:

• Addysgir pob modiwl gan diwtoriaid Peirianneg Cambria neu Brifysgol Abertawe sy'n meddu ar wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd eang.
• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes ledled Gogledd Cymru, gyda siaradwyr busnes gwadd, cyflwyniadau a chyfleoedd I rwydweithio.
• Cyfleusterau ac adnoddau o'r radd flaenaf yng Nghanolfan y Brifysgol newydd ar safle Glannau Dyfrdwy.
• Cymysgedd o astudiaethau academaidd sy'n gysylltiedig â cheisiadau galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc.
• Cymorth rhagorol I fyfyrwyr, gyda phob myfyriwr yn cael tiwtor personol a mynediad at gymorth un I un.
• Darparwr llwybrau prentisiaeth profiadol.

Modiwlau:

Blwyddyn 1:

Dysgu yn y Gwaith
Dadansoddi Peirianneg 1
Busnes, Rheoli ac Ansawdd
Ymarfer Proffesiynol mewn Peirianneg
Gwyddoniaeth Beirianyddol
Gweithgynhyrchu Peirianyddol
Egwyddorion Trydanol ac Electronig

Blwyddyn 2:

Prosiect Diwydiannol
Dadansoddi Peirianneg 2
Dynameg Hedfan
Gweithgynhyrchu Uwch, CAM ac NDT
Dadansoddi Straen a Dynameg
Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur
Deunyddiau Peirianneg


Cyflwynir y rhaglen hon drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sy'n addas I'ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio o fewn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch ein staff. Byddwn hefyd yn parhau I gefnogi'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell. Sylwer, lle na ellir cyflawni lleoliadau gwaith am resymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau sy'n gysylltiedig â gwaith mewn ffordd a fydd yn dal I ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, gweithdau a thechnegau ‘Dysgu Gwrthdro’.
Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy arholiadau ac aseiniadau.

Byddwch yn cael adborth a phwyntiau ar gyfer gwella ar gyfer pob aseiniad ac arholiad. Mae angen lleoliadau gwaith ar gyfer y modiwlau yn seiliedig ar waith. Treulir tua 1 wythnos y flwyddyn ar safle’r brifysgol yn Abertawe.
• Fd Blwyddyn 1 – Safon Uwch gradd BBB gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes gofyniad ar y trydydd cymhwyster Safon Uwch, ond mae cymhwyster mewn Cemeg, Dylunio, TG/Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes/Economeg yn ddymunol, neu gymhwyster BTEC perthnasol gyda graddau D*D*D* gyda Rhagoriaeth yn y Modiwl Mathemateg Bellach

• Fd Blwyddyn 2- Cymhwyster HNC Perthnasol (120 credyd)
• BEng- Fd Perthnasol (240 credyd) neu Ddiploma Lefel 5

Yn ogystal â hyn, rhaid I bob ymgeisydd gael gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg neu Rifedd. Bydd unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (fel dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau seiliedig ar gyflogaeth) sydd ar lefel Addysg Uwch ond na ddyfernir credydau AU iddynt yn cael ei ystyried fesul achos gan Dimau Derbyn Prifysgol Abertawe a Cambria.

Os hoffech wneud cais am y cwrs Beng mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu 3 blynedd, chwiliwch am god y cwrs LP00874.Os hoffech wneud cais am y cwrs 3 blynedd, Beng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu, chwiliwch am god cwrs LP00874.
Potensial i symud ymlaen i Radd Meistr gyda’ch prifysgol ddewisol.

Dyma rai enghreifftiau o opsiynau gyrfa posibl yn y diwydiant Peirianneg Awyrennau:

●Peiriannydd Dylunio
●Peiriannydd Prosiect Awyrofod
●Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu
●Peiriannydd Cymorth Peirianneg Gweithgynhyrchu Ymyl Rheilffordd
●Peiriannydd Rheoli Ansawdd

Mae gyrfaoedd ym maes ehangach peirianneg yn bosibl gyda’r radd hon hefyd
FdEng £9000 y flwyddyn (Blynyddoedd 1 a 2)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost