main logo

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12411
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Wedi’i gyflwyno wyneb yn wyneb yn yr Ysgol Fusnes ar ein Campws Llaneurgain.Yr amseroedd yw 9.30am – 4pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
11 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
03 May 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Uned 400 Deall Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli

● Disgrifio nodau ac amcanion eich sefydliad

● Gwerthuso cyfrifoldebau penodol rheolwyr canol wrth alluogi eich sefydliad i gyflawni ei nodau

● Gwerthuso sut mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu yn effeithio ar berfformiad rheoli

● Gwerthuso strategaethau i oresgyn rhwystrau i sgiliau cyfathrebu fel rheolwr a sgiliau rhyngbersonol effeithiol

● Asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch ymddygiad, a’u heffaith ar eich perfformiad rheoli eich hun

● Adnabod meysydd ar gyfer datblygiad personol i wella eich perfformiad rheoli eich hun

● Llunio cynllun datblygiad personol i wella eich perfformiad rheoli eich hun

Uned 417 Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle

● Esbonio’r rhesymau pam fod angen i sefydliadau newid yn barhaus

● Cynnal dadansoddiad amgylcheddol a sefydliadol, i nodi meysydd posib i’w newid yn eich sefydliad

● Nodi cyfle i newid, sy’n deillio o ddadansoddiad amgylcheddol a sefydliadol

● Asesu buddion a risgiau gweithredu’r cyfle a nodwyd i newid

● Datblygu cynllun gweithredu newid gan gynnwys manylion am sut y byddwch yn monitro ac adolygu gweithredu newid.
2 aseiniad ysgrifenedig (pob un yn tua 2,000 o eiriau o hyd), wedi’u gosod gan y Sefydliad Arwain a Rheoli
Cwblhau dadansoddiad anghenion hyfforddi a fydd yn cael ei adolygu gan dîm y cwrs, i benderfynu a ydych chi’n gweithio ar y lefel briodol ar gyfer y cymhwyster.
Cynorthwyo rheolwyr canol newydd neu ddarpar reolwyr i ddatblygu dealltwriaeth well o’u swydd i gynyddu effeithiolrwydd. Rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.
£430

Efallai y bydd Cyllid Cyfrif Dysgu Personol ar gael os ydych chi’n bodloni’r meini prawf (19 oed neu’n hŷn, yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn)

Cysylltwch â enquiries@cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?