Lefel 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01270
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn
Adran
Gweithgynhyrchu Bwyd, Lletygarwch ac Arlwyo
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Diplomâu hyn ar Lefel 3 yn cael eu cynnig yn llawn amser, ynghyd â rhagor o gyfleoedd ar gyfer profiad allgyrsiol gyda’r nos ac ar benwythnosau yn
achlysuron, digwyddiadau a gweithio ym mwyty Iâl.
Bydd y cwrs astudio yn cynnwys sesiynau ymarferol a chynhyrchu yn y maes arbenigol a ddewiswyd naill ai yn y gegin a'r pantri, y patissier neu flaen y tŷ. Bydd myfyrwyr y Diploma yn gweithio ar sail rota ym mhob maes cynhyrchu o'r
adran i ennill profiad ymarferol gwerthfawr, gan gynnwys ceginau
a bwytai.

Sylwch y bydd eich amserlen yn cynnwys un noson yr wythnos

Cwblheir unedau ymarferol yn y ceginau cynhyrchu a'r bwyty lle caiff cinio a swper eu paratoi ar gyfer y bwyty a'u gweini I'r cyhoedd.
Mae sesiynau eraill yn cynnwys theori gysylltiedig, gweinyddu, tiwtorialau, dysgu sy’n seiliedig ar adnoddau a datblygu portffolio.

Diplomâu Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch
● Uned 302 Egwyddorion goruchwylio diogelwch bwyd ar gyfer arlwyo
● Uned 870 Sgiliau goruchwylio yn y diwydiant lletygarwch
● Uned 871 Archwilio gastronomeg
● Uned 872 Sgiliau a thechnegau uwch mewn cynhyrchu prydau llysiau a llysieuol
● Uned 873 Sgiliau a thechnegau uwch wrth gynhyrchu prydau cig
● Uned 874 Sgiliau a thechnegau uwch mewn prydau dofednod a helgig
● Uned 875 Sgiliau a thechnegau uwch mewn cynhyrchu pysgod a physgod cregyn


Diploma Lefel 3 mewn Goruchwyliaeth Gwasanaethau Bwyd a Diod
● Uned 301 Egwyddorion goruchwylio gweithrediadau gweini bwyd a diod
● Uned 302 Egwyddorion goruchwylio diogelwch bwyd ar gyfer arlwyo
● Uned 303 Egwyddorion hybu gwasanaethau a chynhyrchion bwyd a diod
● Uned 304 Egwyddorion goruchwylio perfformiad gwasanaeth cwsmeriaid mewn lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth
● Uned 305 Goruchwylio gwasanaethau bwyd a diod
● Uned 306 Deddfwriaeth ar weini bwyd a diod

Unedau dewisol i’w dewis
● Uned 307 Cerfio, ffiledu a gweini bwyd mewn man gweini bwyd
● Uned 308 Paratoi, coginio a gweini bwyd mewn man gweini bwyd
● Uned 309 Paratoi a gweini gwin
● Uned 310 Paratoi a gweini diodydd alcoholig a diodydd oer di-alcohol
● Uned 311 Darparu cyngor I gwsmeriaid ar baru bwyd a diod
● Uned 313 Goruchwylio digwyddiadau lletygarwch
● Uned 314 Paratoi a gweini coctels
● Uned 213 Sgiliau Barista


Diploma Lefel 3 mewn Patisserie Proffesiynol a Melysion
● Uned 302 Egwyddorion goruchwylio diogelwch bwyd ar gyfer arlwyo
● Uned 320 Sgiliau goruchwylio yn y diwydiant lletygarwch
● Uned 321 Cynhyrchu cynhyrchion toes a chytew
● Uned 322 Cynhyrchu petits fours
● Uned 323 Cynhyrchu cynhyrchion past
● Uned 324 Cynhyrchu pwdinau poeth, oer ac wedi rhewi
● Uned 325 Cynhyrchu bisgedi, cacennau a chacennau sbwng
● Uned 326 Cynhyrchu darnau arddangos ac eitemau addurnol
● Uned 327 Archwilio gastronomeg
Amrywiaeth – arsylwi, aseiniadau ysgrifenedig.

Asesir unedau coginio’r cwrs hwn trwy brofion synoptig wedi’u hamseru / coginio seigiau unigol a nodir o fewn meini prawf y cwrs. Mae’r asesiadau bwyd a diod yn cael eu cwblhau o fewn amgylchedd gwaith realistig y bwyty, digwyddiadau, achlysuron a phrofiad gwaith.

Asesir peth o’r wybodaeth greiddiol gan ddefnyddio profion papur byr, mae mathau eraill o ddulliau asesu yn cynnwys aseiniadau / tasgau ymchwil gan gynnwys;

Dylunio bwydlenni,
Cyflwyno ryseitiau amgen gan gynnwys canllawiau maeth cyfredol. Cynhyrchu canllawiau, siartiau wal, pecynnau/taflenni gwybodaeth, taflenni a phosteri.
Cynhyrchu cyflwyniadau.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith/Cymraeg (Iaith 1af), ac wedi cwblhau cymhwyster lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus, neu ddwy flynedd o brofiad diwydiant mewn Arlwyo a Lletygarwch.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog I wneud y gorau y gallwch yn eich arholiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych, a gall olygu y byddwch yn cael cyrchu cwrs lefel uwch
Mae Hyfforddiant Gwesty ac Arlwyo, yn gweithredu fel pasbort rhyngwladol i waith diddorol. Y Diwydiant Gwesty ac Arlwyo yw un o gyflogwyr mwyaf y wlad, gyda 2.2 miliwn o swyddi a 200,000 o gyfleoedd llawn amser bob blwyddyn.

Gall y Diploma mewn Coginio Proffesiynol eich helpu i ddod o hyd i swydd fel;
● Rheolwr arlwyo neu fwyty
● Cogydd
● Goruchwyliwr o flaen y tŷ
● Cogydd crwst
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost