Mynediad i AU - Y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01268
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.Mae’r rhaglen Mynediad yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy gredydau am fodiwlau y gellir eu hastudio’n amser llawn dros gyfnod o flwyddyn (34 wythnos academaidd) o fis Medi i fis Mehefin. Cynhelir y cwrs o 9.15am – 2.30pm (dros 4 diwrnod fel arfer).Agwedd bwysig o’r rhaglen hon yw eich sgiliau rheoli amser eich hunain ac mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio ymlaen llaw o ran dyrannu eich astudiaethau yn y dosbarth ac yn annibynnol. Bydd cael cynllun fel hyn ar waith yn eich cynorthwyo chi a’ch llwyddiant.
Adran
, Cwnsela, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y Diploma yw paratoi dysgwyr i astudio yn y Brifysgol mewn ystod o raddau fel Addysg Gynradd gyda SAC**, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg, Troseddeg, Cymdeithaseg, Hanes, Saesneg ynghyd â llawer mwy. Mae'r cwrs yn cynnwys ystod o bynciau yn ynghyd ag Astudiaethau Sgiliau Craidd. Gall y modiwlau gynnwys Seicoleg, Cymdeithasol, Hanes, y Cyfryngau a Saesneg. Byddwch yn cael cyngor am hyn gan diwtor. Mae’r Sgiliau Craidd yn cynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Astudio a Rhifedd.
Cyflawnir y rhaglen drwy asesu parhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn waith aseiniadau gyda rhywfaint o brofiad o brofion wedi’u hamseru neu arholiadau. Byddwch yn ennill credydau wrth gwblhau pob uned astudio’n foddhaol. Mae’n rhaid cael 60 credyd i ennill y Diploma Mynediad i AU, sy’n cynnwys nifer o gredydau gorfodol. Graddau’r credydau lefel 3 yw Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Ar ôl cwblhau’r rhaglen astudio lawn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Agored Cymru, sy’n cael ei gydnabod gan ‘QAA’.
TGAU Gradd C/4 mewn Saesneg neu Fathemateg, ac o leiaf Gradd D/3 yn y pwnc arall.
Neu
Lefel 2 AON neu Gyfathrebu, gydag o leiaf Lefel 1 yn y pwnc arall.

Mae profiad mewn lleoliad Gofal Iechyd addas yn ddymunol. Dylai ymgeiswyr fod yn 19 oed neu’n hŷn I astudio’r cwrs hwn.

Anogir darpar ymgeiswyr I gysylltu â phrifysgolion I gael rhagor o wybodaeth am eu gofynion mynediad. Mae llawer o gyrsiau gradd addysgu yn gofyn am gymwysterau TGAU gradd B/5 neu uwch mewn Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth.

Efallai bydd myfyrwyr yn cael eu cynghori I ddilyn cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach cyn dechrau eu cwrs Mynediad. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle I chi sefyll arholiad TGAU Mathemateg neu Saesneg.
Gallwch symud ymlaen at gyrsiau gradd fel Addysg Gynradd gyda SAC, Gwaith Cymdeithasol, Saesneg, Seicoleg, Troseddeg, Daearyddiaeth, Hanes, Newyddiaduraeth ac mae llawer mwy o opsiynau ar gael.
Efallai bydd angen prynu gwisg a / neu offer ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer amgaeedig i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost