Lefel 1 mewn Cerddoriaeth, Perfformio a Chynhyrchu Celfyddydau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP50024
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Cwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyluniwyd y Diploma Lefel 1 mewn Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu i ddarparu’r wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n angenrheidiol i chi gael mynediad i a symud ymlaen i astudiaethau a hyfforddiant pellach mewn amrediad o ddisgyblaethau cerddoriaeth, perfformio a chynyrchiadau.

Dyluniwyd y cymhwyster i’ch cyflwyno i’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn cyfoethogi hunan hyder ac yn datgelu’r galwadau a chyfleoedd gyrfa potensial yn y diwydiannau creadigol.

Mae’r cymhwyster hwn yn addas i’r rhai â diddordeb mewn cerddoriaeth, celfyddydau perfformio a chelfyddydau cynhyrchu i ymchwilio rhai o’r deunyddiau, dulliau a phrosesau sy’n cefnogi llawer o weithgareddau cerddoriaeth, celfyddydau perfformio a chelfyddydau cynhyrchu, a dechrau datblygu sgiliau cysylltiedig. Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i chi ddatblygu eich creadigrwydd wrth ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflwyniad llwyddiannus i holl feysydd y Diwydiannau Creadigol, ac yn eich paratoi i symud ymlaen i Lefel 2.

Mae’r rhaglen astudio yn cynnwys amrywiaeth o unedau a byddwch yn datblygu sgiliau trwy amrediad o weithgareddau. Byddwch yn cael cyflwyniad i amrediad o weithgareddau sy’n hanfodol i ddatblygu a darparu perfformiad megis actio, sgiliau lleisiol a symud yn ogystal â chael profiad o weithredoedd technegol gefn llwyfan. Bydd cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y maes a byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chyd-destunol a gefnogir gan ymweliadau addysgol.

Bydd datblygu llythrennedd a rhifedd yn bwyslais craidd i’r holl ddysgwyr sy’n dilyn y rhaglen hon, gyda phob dysgwr yn cael y cyfle i ymgeisio am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg.

Bydd dysgwyr yn cael Anogwr Bugeiliol a fydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth iddynt trwy gydol eu cyfnod yn dilyn y rhaglen. Byddant yn sicrhau fod unrhyw gymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael ei roi yn ei le cyn i ddysgwyr ddechrau’r cwrs, a bod unrhyw anghenion cymorth newydd a gyfyd yn cael eu hymgorffori yn eu rhaglen i’w helpu i lwyddo. Cefnogir y cwrs yn llawn i ateb anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.
Mae’n rhaid i chi lwyddo ym mhob un o’r chwe uned er mwyn cyflawni’r cymhwyster. Mae’r uned derfynol, prosiect cerddoriaeth, celfyddydau perfformio a chelfyddydau cynhyrchu, yn caniatáu i chi arddangos yr holl ddysgu sydd wedi digwydd wrth gwblhau’r unedau eraill. Rhoir gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth ac mae’n penderfynu gradd y cymhwyster yn gyffredinol.
4 TGAU gradd E/2 neu uwch, yn cynnwys un Celf neu bwnc cysylltiedig â chelf a Saesneg Iaith / Cymraeg (Iaith Gyntaf).

Rhaid i’r holl ymgeiswyr gymryd rhan mewn gweithdy mynediad hefyd, ac mae’n rhaid bod yn bresennol a’i gwblhau’r llwyddiannus.

Yn achos dysgwyr sy’n dymuno dilyn y cwrs Lefel 1 hwn ar ôl Sgiliau Sylfaen mae’n rhaid i chi fod wedi llwyddo i gael eich cymhwyster M3, gwneud cynnydd mewn mathemateg a Saesneg a chyrraedd eich holl dargedau yn eich Cynllun Dysgu Unigol.

Yma yng Ngholeg Cambria rydym ni’n eich annog chi i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, a gallai arwain at gael mynediad ar gwrs lefel uwch.
Os ydych chi’n dymuno parhau a gwneud cynnydd gyda’ch astudiaethau, cewch astudio cymhwyster Lefel 2 mewn pwnc tebyg megis Celfyddydau Perfformio neu Gerddoriaeth, a fydd hefyd yn eich paratoi chi ar gyfer cyflogaeth yn y Diwydiannau Creadigol.
Mae’n ofynnol prynu offer a/neu wisg benodol ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer ynghlwm am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost