Daearyddiaeth UG/Safon Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA09153
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Caiff y cymhwyster UG ei addysgu yn y flwyddyn astudio gyntaf.Caiff y cymhwyster Safon Uwch ei addysgu yn ystod yr ail flwyddyn astudio
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd ei fod yn darparu cyfle i astudio amrediad eang o themâu a materion cyfoes, y mewnwelediad pwysig mae’n ei gynnig i ddeall ein bydoedd cyfoes, a’r cyfle i roi’r wybodaeth hon ar waith trwy gyfrwng gwaith maes. Mae Daearyddiaeth yn cael ei ystyried yn ‘bwnc hwyluso’ ar gyfer mynediad i brifysgol ac mae’n meddu ar y lefel cymhlethdod sy’n gysylltiedig gyda hyn. Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar feysydd y cwrs Daearyddiaeth TGAU ac mae’n ymgorffori sgiliau ysgrifennu traethodau, dadansoddi data, dehongli mapiau, technoleg gwybodaeth, gwaith maes ac ymchwil personol. Ein nod yw darparu addysg o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr a rhoi amrediad eang o sgiliau iddynt i’w paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus a llawn boddhad. Ymdrechwn i ddarparu’r rhain mewn adran ysgogol, gefnogol a chyfeillgar.

Blwyddyn 1 Uwch Gyfrannol
Uned 1 – Tirweddau sy’n Newid
ADRAN A – Tirweddau Arfordirol
ADRAN B – Peryglon Tectonig

Uned 2 – Lleoedd yn Newid
ADRAN A – Lleoedd yn Newid
ADRAN B – Ymchwil Gwaith Maes mewn Daearyddiaeth Ffisegol a Dynol

Blwyddyn 2 Safon Uwch
Uned 3 – Systemau Byd-eang a Llywodraethu Byd-eang
ADRAN A – Systemau Byd-eang – Cylchredau Dŵr a Charbon
ADRAN B – Llywodraethu Byd-eang: Newid a Heriau – prosesau a phatrymau mudo bydol a llywodraethu bydol cefnforoedd y Ddaear
ADRAN C – Heriau’r unfed ganrif ar hugain

Uned 4 – Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth
ADRAN A – Peryglon Tectonig
ADRAN B – Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth – Twf Economaidd a Heriau: Affrica is-Sahara ac Ecosystemau

Uned 5 – Ymchwiliad Annibynnol
Asesiad di-arholiad: 3,000 – 4,000 gair wedi’i seilio ar gasgliad o ddata cynradd a gwybodaeth eilaidd.

Mae ymweliadau maes gorfodol yn cefnogi ac yn sylfaen i’r holl agweddau ac maent yn ofynnol ar gyfer y gwaith cwrs dan y fanyleb newydd. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr gynllunio, casglu data a dadansoddi a gwerthuso’r data a gesglir yn annibynnol.
Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu trwy gydol y flwyddyn, gyda ffug arholiadau mewnol ar gyfer blwyddyn UG a Safon Uwch. Cynhelir arholiadau allanol ar ddiwedd y cwrs UG ym mis Mai/Mehefin.

Mae hyn yn cyfri am 40% o gyfanswm y cymhwyster Safon Uwch. Mae ail flwyddyn y cwrs yn cyfateb i 60%. Ceir elfen gwaith cwrs sy’n werth 20% o’r cymhwyster cyfan.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch
Daearyddiaeth neu’r Dyniaethau neu Wyddorau Amgylcheddol
Mathemateg neu Rifedd Mathemateg (Haen Ganolradd neu Uwch)
Gradd B/6 mewn TGAU Daearyddiaeth yn ddymunol.
Gradd C/4 mewn Gwyddoniaeth yn ddymunol.

Byddwn yn ystyried cais ymgeiswyr sydd â gradd D/3 mewn unai TGAU Mathemateg neu Saesneg neu rhagwelir gradd D/3 ar eu cyfer (ac o leiaf gradd C/4 yn y pwnc arall).

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Mae Daearyddiaeth Safon Uwch yn cael ei ystyried yn “bwnc hwyluso”, sy’n golygu ei fod yn cael ei dderbyn fel cymhwyster academaidd cydnabyddedig i gael mynediad i bob sefydliad addysg uwch gan gynnwys Prifysgolion Grŵp Russell. Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth uchel ar ymgeiswyr gyda chymwysterau Daearyddiaeth, oherwydd yr ystod o sgiliau amlbwrpas gallant eu cynnig.

Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd cysylltiedig fel samplo a monitro amgylcheddol, Cynllunio Gwlad a Thref, swyddog llywodraeth leol, gweithiwr cymdeithasol, gwasanaeth sifil, rheolwr personél, athro/athrawes, swyddog yr heddlu.
Mae gwaith maes yn elfen orfodol o’r cwrs a gall fod rhai costau sy’n gysylltiedig â chludiant i ac o leoliadau gwaith maes.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost