main logo

Cymdeithaseg - UG/Safon Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00044
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Caiff y cymhwyster UG ei addysgu yn y flwyddyn astudio gyntaf.Caiff y cymhwyster Safon Uwch yn yr ail flwyddyn astudio.
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae cymdeithaseg yn bwnc poblogaidd a difyr oherwydd gall myfyrwyr ei weld yn uniongyrchol berthnasol i’w bywydau nhw, ac yn borth at lawer o yrfaoedd proffesiynol diddorol. Mae gwersi’n cynnwys ystod eang o ddulliau addysgu, ond yn fwyaf poblogaidd mae’r trafodaethau bywiog gall y pwnc hwn eu sbarduno. Anogir myfyrwyr i ddadansoddi, asesu a gwerthuso ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan roi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy iddynt. Anogir dysgu annibynnol, a chynorthwyir pob myfyriwr i feithrin dyheadau i wneud y gorau o’u potensial. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am y pwnc, ond mae’n fantais petai gan fyfyrwyr ddiddordeb mewn materion cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes a chyda ymwybyddiaeth ohonynt.

Mae’r cwrs Cymdeithaseg UG/Safon Uwch yn dilyn manyleb CBAC.
Mae Cymdeithaseg yn defnyddio damcaniaethau a chysyniadau cystadleuol i archwilio materion a themâu fel:

UNED 1 UG: MAGU DIWYLLIANT (Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud).
Adran A – Un cwestiwn strwythuredig ar gysyniadau a phrosesau allweddol trosglwyddiad diwylliannol, cymdeithasoli a chaffael hunaniaeth.
Adran B – Teulu, gan gynnwys cwestiwn gorfodol a dewis rhwng dau gwestiwn traethawd.

UNED 2 UG: DEALL CYMDEITHAS A DULLIAU YMCHWILIO CYMDEITHASEGOL (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr).
Adran A – Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol.
Adran B – Deall Cymdeithas: Addysg

UNED 3 SAFON UWCH: GRYM A RHEOLI (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr.)
Mae cwestiynau’r adran hon yn trin thema Troseddau/Gwyriad.

UNED 4 SAFON UWCH: ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL A DULLIAU CYMHWYSOL YMCHWILIO CYMDEITHASEGOL (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud).
Adran A – Dulliau Cymhwysol Ymchwilio Cymdeithasegol.
Adran B – Anghydraddoldeb Cymdeithasol. Mae cwestiynau’r adran hon ar thema gwahaniaethu a haenau cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn un trwm, sy’n gofyn am sgiliau llythrennedd ar gyfer traethodau, a sgiliau dadansoddi a gwerthuso ar gyfer ymchwilio astudiaethau a thestunau methodolegol.
Bydd asesiadau mewnol yn defnyddio ystod o ddulliau i alluogi myfyrwyr i weld eu cynnydd yn glir a gweithredu er mwyn gwella. Cynhelir ffug arholiadau mewnol ym mis Ionawr/Chwefror. Cynhelir arholiadau allanol ym mis Mai (ar gyfer UG) a mis Mehefin (ar gyfer Safon Uwch).

*Mae’n RHAID i fyfyrwyr gyflawni gradd E o leiaf ar Safon UG er mwyn symud ymlaen at Safon
Uwch.
5 TGAU gradd C/4 neu Uwch.
Nid oes angen profiad blaenorol. Fodd bynnag os astudiwyd TGAU Cymdeithaseg, mae angen gradd B/6 neu uwch.

Byddwn yn ystyried cais ymgeiswyr sydd â gradd D/3 mewn unai TGAU Mathemateg neu Saesneg neu rhagwelir gradd D/3 ar eu cyfer (ac o leiaf gradd C/4 yn y pwnc arall).

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Derbynnir Cymdeithaseg Safon Uwch fel cymhwyster academaidd cydnabyddedig ar gyfer mynediad i bob sefydliad Addysg Uwch, ac mae cyflogwyr ym mhob proffesiwn yn gweld gwerth mawr i ymgeiswyr â chymwysterau Cymdeithaseg, oherwydd yr ystod hyblyg o sgiliau mae’r myfyrwyr wedi eu dysgu.

Mae rhai o’n myfyrwyr mwyaf llwyddiannus wedi mynd i astudio yn y prifysgolion gorau megis prifysgolion grŵp Russell, Rhydychen a Chaergrawnt, ac i ddilyn gyrfaoedd megis Addysgu mewn Prifysgolion, Newyddiaduraeth, Meddygaeth, Gwaith Cymdeithasol, yr Heddlu a’r Gyfraith.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?