main logo

Mynediad i AU - Gofal Iechyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00223
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs llawn amser blwyddyn o hyd.Mae’r rhaglen Mynediad yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy gredydau am fodiwlau y gellir eu hastudio’n amser llawn dros gyfnod o flwyddyn (34 wythnos academaidd) o fis Medi i fis Mehefin. Cynhelir y cwrs o 9.30am – 2.30pm (dros 4 diwrnod fel arfer).Agwedd bwysig o’r rhaglen hon yw eich sgiliau rheoli amser eich hunain ac mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio ymlaen llaw o ran dyrannu eich astudiaethau yn y dosbarth ac yn annibynnol. Bydd cael cynllun fel hyn ar waith yn eich cynorthwyo chi a’ch llwyddiant.
Adran
, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y Diploma yw paratoi dysgwyr I astudio mewn prifysgol. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau gorfodol yn y pynciau arbenigol, ynghyd ag Astudiaethau Sgiliau Craidd.
Mae’r unedau’n cynnwys pynciau fel Anatomi a Ffisioleg, Cymdeithaseg / Seicoleg ac Iechyd. Bydd y sgiliau craidd yn cynnwys sgiliau fel cyfathrebu ac astudio, er enghraifft.
Cyflawnir y rhaglen drwy asesu parhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn waith aseiniadau gyda rhywfaint o brofiad o brofion wedi’u hamseru neu arholiadau. Byddwch yn ennill credydau wrth gwblhau pob uned astudio’n foddhaol. Mae’n rhaid cael 60 credyd i ennill y Diploma Mynediad i AU, sy’n cynnwys nifer o gredydau gorfodol. Graddau’r credydau lefel 3 yw Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Ar ôl cwblhau’r rhaglen astudio lawn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Agored Cymru, sy’n cael ei gydnabod gan ‘QAA’.
TGAU gradd C/4 Saesneg / Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Fathemateg, gydag o leiaf gradd D/3 yn y pwnc arall.
neu
Lefel 2 AON neu Gyfathrebu, gydag o leiaf Lefel 1 yn y pwnc arall.

Mae profiad mewn lleoliad Gofal Iechyd addas yn ddymunol. Dylai ymgeiswyr fod yn 19 oed neu’n hŷn I astudio’r cwrs hwn.

Dylai dysgwyr fod wedi ymrwymo I raglen lawn amser lefel 3 a datblygu eu gallu I astudio. Mae sgiliau TG cryf hefyd yn ddymunol.

Caiff darpar ymgeiswyr eu hannog I gysylltu â phrifysgolion unigol I gael gwybodaeth am ofynion mynediad. Mae llawer o gyrsiau gradd Nyrsio yn gofyn am gymwysterau TGAU C/4 neu uwch mewn mathemateg a Saesneg.
Cafodd y cymhwyster Gofal Iechyd ei lunio ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i astudio cyrsiau gradd a dilyn gyrfaoedd yn y sector gofal, fel Nyrsio, Bydwreigiaeth, Therapi Galwedigaethol neu Ymarferydd Adran Lawdriniaeth (ODP). Gweithwyr Iechyd Proffesiynol cynghreiriol.
Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?