main logo

Hanfodion AI cynhyrchiol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18204
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 3 awr
Dydd Iau 9:00-12:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
21 Nov 2024
Dyddiad Gorffen
21 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Hanfodion AI Cynhyrchiol yn gwrs cynhwysfawr 3 awr wedi’i lunio i’ch cyflwyno i’r byd dynamig o ddeallusrwydd artiffisial cynhyrchiol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ei oblygiadau a'i gymwysiadau yn y sector busnes. Mae'r cwrs yn dechrau gyda gwybodaeth sylfaenol, gan gyflwyno cyfranogwyr i Fodelau Iaith Mawr fel ChatGPT. Yna mae'n ymchwilio i gymwysiadau ymarferol, o greu cynnwys i ddadansoddi data, tra hefyd yn mynd i'r afael â'r cryfderau, cyfyngiadau a moeseg sy'n berthnasol i ddefnyddio AI. Daw'r cwrs i ben gyda chipolwg ar strategaethau gweithredu effeithiol a chipolwg ar ddyfodol yr hyn y gallai AI cynhyrchiol ei gynnig.

Bydd y cwrs yn cynnwys -

Cyflwyniad i AI Cynhyrchiol

● Beth ydy Model Iaith Mawr (LLM)?
● Beth mae’r LLMs yn gallu ei wneud?
● Tirwedd fendwyr

Cryfderau a Chyfyngiadau AI Cynhyrchiol

● Cryfderau AI Cynhyrchiol
○ Graddiadwyedd
○ Cost effeithiolrwydd
○ Cynhyrchu cynnwys cyflym
○ Allbynnau o ansawdd uchel ar gyfer llawer o barthau
○ Galluoedd iaith tebyg i bobl
○ Amlbwrpas - yn gallu addasu i barthau newydd
○ Gwella’n barhaus
● Cyfyngiadau a Heriau
○ Gallu cynhyrchu cynnwys anghywir neu ddisynnwyr
○ Diffyg rhesymu dyfnach
○ Rhagfarnau AI
○ Materion rheoli ansawdd
○ Risg o orddibyniaeth

Ystyriaethau Moesegol ac Arfer Gorau

● Sicrhau Defnydd Cyfrifol
○ Gwiriad a manwl gywirdeb
○ Rhagfarn a chyfyngiadau
○ Atebolrwydd
● Preifatrwydd a diogelwch data
○ Trin data
○ Hawlfraint
● Cynhwysiant a mynediad teg
○ Hygyrchedd
○ Mynediad ecwitïol

Cymwysiadau AI Cynhyrchiol

● Peirianneg Prompt
○ Pwysigrwydd y promptiau ansawdd - cael y pethau sylfaenol yn iawn
○ Creu deialogau a phersonau a senarios chwarae rôl
● Creu Cynnwys
○ Cynhyrchu testun - crynhoi, cyfieithu, ysgrifennu creadigol
○ Copi marchnata, blogiau ac adroddiadau
○ Cymorth ysgrifennu - negeseuon e-bost, adroddiadau, creu cynnwys
○ Prosesu a dadansoddi data
○ Ymchwilio a dadansoddi marchnad
○ Crynhoi testunau neu ddata mawr
○ Helpu i ddadansoddi tueddiadau
○ Cynhyrchu cod awtomatig
○ Awtomeiddio tasgau sy’n ailadrodd
○ Cynhyrchu delweddau
● Cymorth i Gwsmeriaid a Rhyngweithio
○ Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Chatbots
○ Ymatebion personol a gwefannau rhyngweithiol
● Awtomeiddio ac Effeithlonrwydd
○ Sgriptiau awtomeiddio proses
○ Cynhyrchu templedi ac adroddiadau sy'n cael eu llywio gan ddata
● Gweithredu AI Cynhyrchiol - Dewis yr offer cywir

Dyfodol AI Cynhyrchiol mewn Busnes

● Tueddiadau a datblygiadau sy'n dod i'r amlwg
● Map trywydd technoleg tymor hir
● Effeithiau economaidd a'r gweithlu
● Datblygu strategaeth AI ar gyfer eich busnes
Mewn sesiwn ryngweithiol bydd cyfranogwyr yn dod i’r amlwg gyda dealltwriaeth gyfannol o sut y gallwch chi ddefnyddio AI cynhyrchiol
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu’r pwnc.
£49
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?