main logo

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12356
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno dros 27 wythnos, yn ystod y nos am 5 – 9pm, 21/10/24 – 10/06/25

Rhaid cwblhau Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Sgiliau Cwnsela.
Gallwch dim ond wneud cais am y cwrs hwn os ydych wedi cyflawni’r Dyfarniad hwn.
Adran
Cwnsela, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Dechrau
22 Oct 2024
Dyddiad Gorffen
10 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei lunio i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu creiddiol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn ystod o gyd-destunau a swyddi.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio pynciau sy’n cynnwys:

Sgiliau gwrando
Sefydlu ffiniau
Hunanymwybyddiaeth
Arferion moesegol
Ymarfer adfyfyriol

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer:
Y rheiny sydd wedi cyflawni cymhwyster lefel 2 CPCAB mewn Sgiliau Cwnsela.
Y rheiny sy’n dymuno datblygu sgiliau cwnsela.
Y rheiny sydd eisiau gwella eu perthnasau proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.
Graddfa raddio o lwyddo yn unig. Asesir deilliannau dysgu trwy bortffolio gwaith ac arsylwi. Bydd asesiad dan reolaeth a fydd yn cael ei farcio’n allanol.
Bydd angen i ddysgwyr gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela ac mae’r gallu i gwblhau aseiniadau ysgrifenedig yn hanfodol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn.

Bydd angen i bob myfyriwr gael cyfweliad dros y ffôn gyda phillip.llwyd-evans@cambria.ac.uk
Gall y cwrs hwn ddarparu sgiliau ychwanegol ar gyfer y rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth a gall arwain at ragor o gyfleoedd am ddyrchafiad ac i ddatblygu. Efallai bydd gennych gyfle i barhau gyda gyrfa mewn cwnsela drwy symud ymlaen i gwrs cwnsela lefel 3. Fodd bynnag, bydd angen i chi gyflawni cymhwyster lefel 4 er mwyn ymarfer cwnsela.
£500 mae hyn yn cynnwys ffi’r arholiad (os na fyddwch yn pasio/sefyll eich arholiad yna bydd angen i chi dalu’r ffi arholiad nesaf (tua £160).

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?