main logo

ICDL UWCH – CRONFEYDD DATA - UNED UNIGOL

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA07397
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Rhan-amser, Mae hwn yn gwrs lle gall dysgwyr ymuno a’i adael unrhyw bryd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau am y cwrs hwn, neu i gofrestru, cysylltwch â Gwilym Roberts ar gwilym.roberts@cambria.ac.uk neu 0300 30 30 007.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych chi 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Yr ICDL yw’r Ardystiad Rhyngwladol o Lythrennedd Digidol, a elwir yn flaenorol yn ECDL (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd). Wrth ddefnyddio TG caiff yr ICDL ei gydnabod yn fyd-eang fel prawf o allu a chymhwysedd gan gyflogwyr, a ddefnyddir mewn dros 125 o wledydd ledled y byd.

Cynlluniwyd ICDL Uwch yn benodol ar gyfer y rheiny sydd am ennill cymhwyster meincnod lefel uwch mewn cyfrifiaduron er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau TG a gwella eu dyheadau gyrfa.

Mae’r manteision i staff sy’n ennill cymhwyster ICDL cydnabyddedig yn sylweddol -
● Helpu i leihau’r amser sy’n cael ei wastraffu gan staff cymorth TG wrth ddatrys tasgau sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron
● Helpu i leihau’r amser sy’n cael ei wastraffu wrth ddatrys tasgau sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron
● Darparu meincnod diriaethol ar gyfer cymhwysedd defnyddwyr cyfrifiaduron
● Datblygu hyder a chymhelliant

Mae'n gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol Mae’r ICDL yn cynnwys yr unedau canlynol -
● Prosesu Geiriau
● Cronfeydd Data
● Taenlenni
● Cyflwyniadau
● Gwella Cynhyrchiant - dim ond ar gael pan fydd y lleill wedi'u cwblhau

Mae cyflwyno’r cwrs yn seiliedig ar ddull hyblyg sy’n cael ei ddarparu ar y safle yng Ngholeg Cambria. Caiff y cymhwyster ei gyflwyno ar ffurf gweithdy, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bydd dysgwyr yn dysgu ar eu cyflymder a’u lefel gallu eu hunain, trwy ddeunyddiau electronig a/neu brint. Mae tiwtor ar gael bob amser yn ystod y sesiynau i roi arweiniad a chymorth. Gall dysgwyr ymuno â'r cwrs a'i adael unrhyw bryd pan fydd angen iddynt wneud hynny yn ôl eu gwybodaeth a'u lefelau gallu.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych chi 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Asesir pob uned gydag arholiad.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er y byddai cyfarwydd-deb sylfaenol â chyfrifiaduron yn fuddiol.
Mae’r ICDL yn gymhwyster meincnod gyda nifer o sefydliadau arweiniol a gall helpu i gael gwaith.
£99
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?