main logo

BIIAB Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Lletygarwch Trwyddedig

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12660
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell, Mae ymgeiswyr yn ennill y cymhwyster drwy gwblhau unedau, ac maent yn cael eu hannog i weithio ar eu cyflymder eu hunain, gan ddilyn rhaglenni dysgu unigol.
Bydd yr amser y mae’n ei gymryd i gwblhau’r cymhwyster hwn yn dibynnu ar nifer o ffactorau ond mae disgwyl y bydd angen 12 – 18 mis ar y rhan fwyaf o ymgeiswyr i wneud hynny.
Adran
Lletygarwch ac Arlwyo
Dyddiad Dechrau
30 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
30 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 BIIAB mewn Sgiliau Lletygarwch Trwyddedig wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sydd am symud ymlaen yn eu swydd lefel goruchwylio mewn lletygarwch trwyddedig. Mae’n addas ar gyfer aelodau staff a gyflogir mewn amrywiol safleoedd lletygarwch trwyddedig sy’n gweithio y tu ôl i far neu mewn swyddi sy’n delio â chwsmeriaid mewn ardal bar.

Bydd angen i ymgeiswyr arddangos y sgiliau ymarferol a’r wybodaeth gysylltiedig er mwyn cwblhau’r asesiadau. Hefyd, bydd ymgeiswyr yn dod i’r coleg unwaith y mis ar gyfer nifer o gyrsiau byr sy’n benodol i’r cymhwyster.

Yn wahanol i lawer o Brentisiaethau lletygarwch eraill, mae’r brentisiaeth BII hon yn hollol unigryw gan ei bod yn cynnwys unedau sydd wedi’u llunio ar gyfer y diwydiant lletygarwch trwyddedig. Hefyd mae ganddi’r fantais ychwanegol o gynnwys y cymhwyster ILM Cyflwyniad i Arwain a Rheoli a’r cymhwyster Lefel 3 mewn Egwyddorion Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo, yn ogystal ag ystod eang o gyrsiau byr eraill sydd wedi’u llunio’n benodol ar gyfer y maes rheoli yn y diwydiant lletygarwch trwyddedig.
Dysgu agored o bell ac asesu yn y gwaith. Bydd eich asesydd coleg yn ymweld â’ch gweithle, y mae’n rhaid iddo gydymffurfio â gweithio mewn amgylchedd diogel. Caiff asesiadau cymhwysedd a gwybodaeth greiddiol eu cynnal.
Rhaid i’r ymgeisydd ddod i gwrs byr bob mis ar safle Glannau Dyfrdwy i gyflawni’r fframwaith lawn.
Mae cymorth ar-lein ar gael drwy amgylchedd dysgu rhithwir.
Bydd dysgu yn digwydd trwy gyfuniad o arsylwi yn y gwaith, a chwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar.
Mae credydau o ddysgu blaenorol yn cael eu hystyried, ond mae’n rhaid iddynt fod wedi’u cwblhau o fewn amser penodol.
Mae dysgwyr addas o bob oedran yn cael eu gwahodd i ymuno unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. Mae’n hanfodol eich bod yn gyflogedig ar hyn o bryd yn y Diwydiant Lletygarwch Trwyddedig. Yn ddelfrydol, bydd dysgwyr wedi cwblhau cymhwyster Gwasanaethau Lletygarwch Trwyddedig Lefel 2 BIIAB neu debyg. Byddwn ni’n dadansoddi anghenion hyfforddi pob ymgeisydd yn drwyadl i sicrhau eu bod yn dewis y cwrs a’r lefel cywir.
Mae’r cymhwyster hwn yn rhan o fframwaith.
Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn, gall dysgwyr symud ymlaen at y cymwysterau dilynol os yw eu swydd yn addas.
● Lefel 4 mewn Rheoli Lletygarwch
Cysylltwch â’n Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at cyflogwyr@cambria.ac.uk i drafod a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?