main logo

City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14353
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell, 9-12 mis
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
30 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
30 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion sydd â phrofiad mewn rolau arwain neu reoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno arddangos eu cymwyseddau yn eu rolau gwaith ac sy'n bodloni unrhyw ofynion oedran a bennir gan eu gweithle.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 Arwain a Rheoli a chael y cyfle i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad ymarferol. Yn ogystal, mae'n rhaid iddynt fodloni unrhyw ofynion rheoleiddio ychwanegol.

Mae'r unedau gorfodol yn y cymhwyster Lefel 4 Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys arwain a rheoli ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn/plentyn, perfformiad tîm effeithiol, darpariaeth gwasanaeth o ansawdd, ymarfer proffesiynol, diogelu unigolion, ac iechyd, diogelwch a diogelwch yn y gweithle.

Mae yna hefyd unedau dewisol ar gael i roi ystod o ddewisiadau i ddysgwyr o fewn y cymhwyster. Ar y cyfan, mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unigolion sydd am ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn arwain a rheoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
● Mae Lefel 5 Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gwrs cynhwysfawr sy’n gofyn i ddysgwyr arddangos eu hyfedredd trwy gyfres o asesiadau. Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys arsylwadau ymarfer, lle caiff dysgwyr eu gwerthuso ar eu gallu i gymhwyso cysyniadau damcaniaethol mewn senarios go iawn. Yn ogystal, mae’n ofynnol i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth sy’n arddangos eu cymhwysedd mewn gwahanol agweddau ar arwain a rheoli.
● Yn ogystal, mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau prosiect busnes sy’n eu galluogi i arddangos eu sgiliau meddwl strategol a gwneud penderfyniadau. Mae’r prosiect hwn yn gofyn i ddysgwyr ddadansoddi mater penodol o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a datblygu cynllun cynhwysfawr i fynd i’r afael ag ef. Elfen olaf yr asesiad yw trafodaeth broffesiynol, lle mae disgwyl i ddysgwyr fynegi ac amddiffyn eu dulliau o arwain a rheoli yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol.
● Ar y cyfan, mae’r cwrs Lefel 5 Arwain a Rheoli mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i gynllunio i roi dealltwriaeth gadarn i ddysgwyr o gymhlethdodau’r sector gofal iechyd a’u darparu gyda’r sgiliau angenrheidiol i arwain a rheoli’n effeithiol. Drwy gwblhau’r asesiadau’n llwyddiannus, bydd dysgwyr yn dangos eu parodrwydd i ymgymryd â rolau arwain yn y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol.
Er mwyn cymryd rhan yn y cwrs hwn, rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn llwyddiannus. Bydd y sylfaen hon yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i arwain a rheoli’n effeithiol mewn lleoliad proffesiynol.
Bydd dysgwyr yn cael cyfle i gymhwyso eu gwybodaeth ddamcaniaethol mewn sefyllfaoedd ymarferol. Trwy brofiad ymarferol, byddant yn gallu datblygu eu galluoedd arwain a rheoli mewn sefyllfaoedd byd go iawn.

Mae hefyd yn bwysig i ddysgwyr fodloni unrhyw ofynion rheoleiddio ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer y cwrs hwn. Rhoddir y gofynion hyn ar waith i sicrhau bod dysgwyr yn barod i ymdrin â’r cyfrifoldebau sy’n dod gyda swyddi arwain a rheoli.

Drwy gwblhau’r cwrs hwn, bydd gan ddysgwyr yr offer a’r adnoddau sydd eu hangen i ragori mewn rolau arwain a rheoli. Bydd ganddynt yr hyder a’r gallu i arwain eraill yn effeithiol a gwneud penderfyniadau gwybodus mewn lleoliad proffesiynol.
Am gostau cysylltwch â’n tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?