main logo

Diploma Lefel 3 Rheoli ILM

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA06691
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Rhan Amser, Oddeutu 16 Mis
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
30 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
30 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster Rheoli Lefel 3 yn rhoi cyfle i ddysgwyr weithio a dysgu ar yr un pryd. Mae'n addas ar gyfer y rheini sydd mewn swyddi rheolwyr atebol sydd â'r cyfrifoldeb am reoli timau mewn gweithrediadau bob dydd a allai gynnwys cyfathrebu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â gwaith, rheoli perfformiad unigolion a thîm, cadeirio cyfarfodydd a datblygu perthnasoedd gwaith gyda rhanddeiliaid. Dylai dysgwyr gael eu cefnogi gan eu cyflogwr er mwyn cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus

Unedau Gorfodol:

300 Rheoli Perfformiad a Datblygiad Personol
301 Rheoli Perfformiad Tîm
302 Egwyddorion Arwain a Rheoli*
303 Egwyddorion Rheoli Pobl*
204 Egwyddorion Busnes*

Unedau Dewisol:

402 Datblygu Perthnasoedd Gwaith gyda Rhanddeiliaid
307 Rheoli Datblygiad Unigolion yn y Gweithle
308 Arwain a Chadeirio Cyfarfodydd
313 Gweithredu a Chynnal Cynlluniau a Phrosesau Parhad Busnes
314 Cydweithio gydag Adrannau Eraill
306 Rheoli Perfformiad Unigolion

*Mae hyn yn dynodi uned wybodaeth lle nad oes angen tystiolaeth o berfformiad. Mae'r unedau dewisol a ddangosir yn sampl fechan o unedau sydd ar gael
Bydd pob dysgwr yn cael asesydd a fydd yn ymweld â’r gweithle unwaith y mis i arwain a chefnogi’r dysgwr i gyflawni’r cymhwyster. Ar gyfer y Diploma Lefel 3 mewn Rheoli, bydd gofyn i’r dysgwr gynhyrchu portffolio o dystiolaeth sy’n arddangos eu honiad o gymhwysedd. Gan fod tair uned yn rhai gwybodaeth yn unig, byddwn yn cynnig sesiynau a addysgir yn rhad ac am ddim ar ein safle yn Llaneurgain. Fodd bynnag, nid yw’r rhain yn orfodol ac os yw’r dysgwr yn dewis peidio â’u mynychu, bydd yr Asesydd yn rhoi cymorth ac yn darparu adnoddau i’r dysgwr i sicrhau eu bod yn caffael y wybodaeth i gyflawni’r unedau hyn. Bydd tystiolaeth yn cael ei chasglu drwy arsylwi’r dysgwr yn uniongyrchol, gan ddarparu dogfennaeth y mae’r dysgwr yn ei chwblhau neu sy’n ymwneud â nhw, cydweithwyr a rhanddeiliaid yn darparu tystiolaethau tystion i gadarnhau bod y dysgwr wedi cyflawni tasgau, trafodaethau rhwng y dysgwr a’r asesydd am dasgau a gwblhawyd a datganiadau ysgrifenedig neu drafodaethau wedi’u recordio i gwmpasu’r wybodaeth ym mhob uned.
Bod yn gweithio mewn swydd briodol er mwyn gallu casglu tystiolaeth
Cefnogaeth gan eich cyflogwr ar gyfer ymweliad asesydd â’r gweithle
Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rheini sydd ar gam cyntaf yr ysgol i faes Rheoli. Bydd cwblhau hyn yn cyflwyno rhagor o gyfleoedd i symud ymlaen drwy’r lefelau rheoli.
£1,000.00 am yr NVQ ar ei ben ei hun.

Fodd bynnag, os caiff ei wneud fel rhan o fframwaith prentisiaethau, bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu hyn yn amodol ar rai gofynion cymhwysedd.

Am ragor o fanylion cysylltwch â’n tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?