main logo

Cyflwyniad i DIY Cynnal a Chadw Eiddo (Tymor 1)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62694
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs gyda’r nos 11 wythnos o hyd; 3 awr yr wythnos
Adran
Adeiladu a Gwaith Adeiladu
Dyddiad Dechrau
11 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
27 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs ymarferol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cwblhau gwaith sylfaenol cynnal a chadw, datblygu eiddo neu waith yn y cartref. Mae’r cwrs yn cynnwys cyngor am ddefnyddio offer yn ddiogel, ac arweiniad ar brynu ‘offer cynnal a chadw’. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 3 gwaith y flwyddyn, gyda dyddiadau dechrau ym mis Medi, mis Rhagfyr a mis Mawrth. Edrychwch ar y wefan neu’r prosbectws rhan-amser i weld y dyddiadau dechrau a gorffen.

Gwaith Saer ac Asiedydd
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Defnyddio offer pŵer yn ddiogel
Cloeon, colfachau a dolenni drysau
Bordiau waliau ac architrafau

Plymwaith
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Gosod tapiau ac amnewid wasieri
Dadflocio trapiau, sinciau a thoiledau
Amnewid seiffonau toiled
Gollwng aer o reiddiaduron

Teilsio
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Torri teils yn ddiogel
Defnyddio glud teils a gwahanyddion i osod teils ar y wal
Growtio

Plastro
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Cymysgu plastr
Clytio gwaith plastro
Trwsio plastr a phlastrfyrddau sydd wedi’u difrodi
Nid oes asesiad ffurfiol, ond byddwch yn cael arweiniad ac adborth ar gynnydd eich gwaith ymarferol. Bydd y rheiny sy’n cwblhau’r cwrs yn cael tystysgrif Coleg Cambria.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol
Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal (Adeiladu)
£450
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?