main logo

L4 VTCT mewn Triniaeth Nodwydd ar y Croen

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99193
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos
Dydd Llun 9am – 6pm
Yn dechrau 30 Medi 2024 – 6 Ionawr 2025
Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
30 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
06 Jan 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Caiff y cymhwyster hwn ei lywio gan gyflogwyr a safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer therapi harddwch ac mae'n cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel ymarferydd nodwydd ar y croen cwbl fasnachol. Rhaid i ddysgwyr gyflawni pob uned orfodol sy'n cynnwys:

• Egwyddorion ac ymarfer therapïau esthetig anfeddygol
• Ymgynghoriad uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
• Gofal croen uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
• Darparu triniaethau nodwydd ar y croen cosmetig

Drwy gydol y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol ac iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â therapïau esthetig anfeddygol lefel 4.

Byddant hefyd yn datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ymgynghori â chleientiaid a'u dadansoddi wrth ddarparu triniaethau nodwydd ar y croen.
Er mwyn cael y cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr lwyddo i gyflawni’r asesiadau canlynol:
• Arholiad ymarferol wedi’i osod yn allanol ac wedi’i farcio’n allanol
(50% o radd y cymhwyster)
• Arholiad theori wedi’i osod yn allanol ac wedi’i farcio’n allanol
(50% o radd y cymhwyster)
• Aseiniad/prosiect wedi’i osod yn allanol ac wedi’i farcio’n fewnol
(dim cyfraniad i’r radd gyffredinol)
• Astudiaethau achos clinigol wedi’u gosod yn allanol ac wedi’u marcio’n fewnol
(dim cyfraniad i’r radd gyffredinol)

Mae’r cymhwyster wedi’i raddio fel a ganlyn:
• Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth
Mae’n ofynnol i ddysgwyr feddu ar gymhwyster lefel 3 traddodiadol mewn therapi harddwch sy’n cynnwys unedau trydanol yr wyneb a’r corff, a lefel 3 mewn anatomi a ffisioleg.
Prif ddiben y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant esthetig anfeddygol datblygedig sy’n darparu technegau nodwydd ar y croen. Yn ogystal, gall dysgwyr ddewis datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach drwy gwblhau cymwysterau arbenigol atodol ar lefel 4 mewn un neu ragor o’r meysydd canlynol:

• Pilio croen
• Amledd radio
• Uwchsain
£325 neu am ddim os yn gymwys ar gyfer cyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn neu’n hunangyflogedig ac yn byw yng Nghymru.

Bydd angen tiwnig hefyd.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?