main logo

Tystysgrif Lefel 2 BTEC Pearson mewn Hyfforddi Ffitrwydd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12793
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs rhan-amser sy’n cael ei gyflwyno gydag ymagwedd gyfunol (wyneb yn wyneb ac ar-lein) gyda dyddiadau i’w cadarnhau.

Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
17 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
17 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Os ydych chi’n dymuno dechrau ar yrfa gyffrous a gwerth chweil yn y diwydiant ffitrwydd, mae eich taith yn dechrau yma gyda’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd.

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch chi i fod yn hyfforddwr campfa llwyddiannus. Mae’r cwrs hwn yn gyfuniad o sesiynau yn yr ystafell ddosbarth ac unedau ymarferol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn:


- Dysgu am y corff dynol a sut mae’n gweithio, gan gynnwys y galon, yr ysgyfaint a’r cyhyrau
- Deall sut i roi asesiadau iechyd sylfaenol fel profion BMI a phwysedd gwaed
- Datblygu gwybodaeth am ymwybyddiaeth iechyd a rheoli ffordd o fyw a dulliau o ddatblygu iechyd a ffitrwydd
- Meithrin y wybodaeth a’r sgiliau i lunio a chynllunio rhaglenni ar gyfer ystod o gleientiaid
- Goruchwylio a chefnogi cyfranogwyr mewn amgylchedd campfa


Ar y cwrs hwn, byddwch chi’n cael budd o hyfforddiant wyneb yn wyneb gan weithwyr ffitrwydd proffesiynol gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad. Mae dysgwyr hefyd yn cael budd o ddefnyddio cyfleuster ffitrwydd modern yn Lifestyle Fitness, sy’n darparu amgylchedd gwych i ddysgwyr ennill profiad a’r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i gael gwaith.
Mae amrywiaeth o ddulliau asesu. Byddwch yn cwblhau llyfrau gwaith a chwestiynau ar-lein ar gyfer yr unedau gwybodaeth. Bydd asesiadau ymarferol yn cael eu cynnal, lle byddwch chi’n cael eich arsylwi yn cynnal ymgynghoriad cleient ac yn hyfforddi ymarfer corff yn y gampfa.
Nid oes angen unrhyw wybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau na chymwysterau blaenorol ar ddysgwyr cyn iddynt gofrestru ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i ddysgwyr sydd â diddordeb mawr mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Sylwer bod elfen ymarferol i’r cwrs hwn.
Mae’r Dystysgrif BTEC mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd yn gymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol sy’n helpu hybu rhagolygon gyrfa drwy roi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, gall dysgwyr symud ymlaen i astudio’r Dystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol. Mae cyfleoedd dilyniant hefyd yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd ar lefel ganolradd ac uwch.

£288
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?