main logo

Diploma Lefel 4 VTCT mewn Darparu Therapïau i Gleientiaid â Chanser neu Gyflyrau Eraill sy'n Cyfyngu ar Fywyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17961
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 30 wythnos
3 awr yr wythnos
Nos Fercher 6pm tan 9pm

Sylwch fod angen cryn dipyn o astudio ac ymarfer gartref ar y cwrs hwn.

Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
25 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
18 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd Diploma Lefel 4 VTCT mewn Darparu Therapïau i Gleientiaid â Chanser neu Gymhwyster arall sy’n Cyfyngu ar Fywyd yn eich paratoi i weithio mewn lleoliad gofal iechyd gan ddarparu therapïau cyflenwol i gleientiaid sy’n dioddef cyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd neu sy’n ddifrifol fregus. Mae therapïau cyflenwol ar gael yn eang i bobl â chanser ac yn gynyddol i gleifion ag ystod o gyflyrau meddygol hirdymor a chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd. Caiff y therapïau hyn eu darparu ochr yn ochr â thriniaethau uniongred, yn aml o fewn y lleoliad gofal iechyd, i ddarparu cymorth seicolegol ac emosiynol trwy leddfu symptomau.

Trwy'r cymhwyster hwn, byddwch chi’n datblygu eich sgiliau rhyngbersonol gan ehangu eich dealltwriaeth o ddarparu therapïau i gleientiaid â chanser neu gyflyrau eraill sy'n cyfyngu ar fywyd. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth hanfodol i'ch cynorthwyo chi i ddarparu'ch sgiliau therapiwtig mewn lleoliad clinigol. Mae pob uned yn y cymhwyster hwn yn orfodol. Mae unedau yn y cymhwyster hwn wedi'u mapio i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol perthnasol (Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, lle bo'n berthnasol).

Cefnogir y cymhwyster hwn yn ffurfiol gan y sefydliadau canlynol:
- Ffederasiwn Therapyddion Cyfannol (Gallwch weld rhagor o wybodaeth am FHT ar eu gwefan.)


Asesiad mewnol
Mae asesu’n cael ei osod, ei farcio a’i sicrhau o ran ansawdd yn fewnol gan y ganolfan i ddangos cyflawniad y canlyniadau dysgu yn glir. Caiff asesiadau eu samplu gan swyddogion sicrhau ansawdd allanol VTCT (EQAs).

Asesiad allanol
Bydd papurau cwestiynau a asesir yn allanol a gwblheir yn electronig yn cael eu gosod a’u marcio gan VTCT.

I fod yn gymwys i gofrestru ar y cymhwyster hwn, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwysedig sy’n meddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn o leiaf un o dair prif ddisgyblaeth therapïau cyflenwol, sef – aromatherapi, adweitheg a thylino.

Mae gwybodaeth anatomeg a ffisioleg ar Lefel 3 neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol.

(Cyfyngiad oed – dros 18 oed yn unig).

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i arwain cyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai hunangyflogedig, mewn clinig therapi cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu bractis preifat. Gall y cymhwyster hwn hefyd arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylcheddau gofal iechyd eraill.

£473
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?