Mynediad i AU - Plismona

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP87942
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs llawn amser blwyddyn o hyd.Mae’r rhaglen Mynediad yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy gredydau am fodiwlau y gellir eu hastudio’n llawn amser dros gyfnod o flwyddyn (34 wythnos academaidd) o fis Medi i fis Mehefin. Cynhelir y cwrs o 9.30am – 2.30pm (dros 4 diwrnod fel arfer) .
Adran
, Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn yr Heddlu, naill ai fel Swyddog Heddlu neu swyddi Gweinyddu gyda’r Heddlu? Yna dyma’r cwrs i’ch rhoi chi ar y trywydd iawn!

Nod y diploma yw paratoi dysgwyr i astudio yn y brifysgol ar gyfer graddau fel Plismona Proffesiynol.
Mae’r cwrs yn cynnwys modiwlau gorfodol mewn pynciau arbenigol ynghyd ag Astudiaethau Sgiliau Craidd. Gall yr unedau gynnwys pynciau fel Cyflwyniad i Blismona Modern, Troseddeg a Phwerau Heddlu.
Cyflawnir y rhaglen drwy asesu parhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn waith aseiniadau gyda rhywfaint o brofiad ateb profion wedi’u hamseru neu sefyll arholiadau. Enillir credydau wrth gwblhau pob uned astudio’n foddhaol. Mae’n rhaid cael 60 credyd i ennill y Diploma Mynediad i AU, sy’n cynnwys nifer o gredydau gorfodol. Graddau’r credydau lefel 3 yw Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Ar ôl cwblhau’r rhaglen astudio lawn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn ennill Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Agored Cymru, sy’n cael ei gydnabod gan ‘QAA’.
TGAU gradd C/4 mewn Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu Fathemateg, gydag o leiaf gradd D/3 mewn pwnc arall.
Neu
Lefel 2 AON neu Gyfathrebu, gydag o leiaf Lefel 1 yn y pwnc arall.

Dylai ymgeiswyr fod yn hŷn na 19 oed I astudio’r cwrs hwn.

Dylai’r dysgwyr ymrwymo I raglen lefel 3 lawn amser ac I ddatblygu eu gallu I astudio.

Anogir darpar ymgeiswyr I gysylltu â phrifysgolion I gael rhagor o wybodaeth am eu gofynion mynediad. Mae llawer o gyrsiau gradd yn gofyn am gymwysterau TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf)
Mae’r cymhwyster Diploma Mynediad i Blismona wedi ei lunio ar gyfer dysgwyr sydd eisiau symud ymlaen i gwrs gradd a dilyn gyrfaoedd yn yr Heddlu neu mewn meysydd cysylltiedig.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost