Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
MY10300
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Rhan Amser, Prentisiaeth 18 mis, yna yn dilyn atgyfeiriad i’r BCS drwy eu cynllun porth, bydd gan brentisiaid gyfnod asesu diweddbwynt o 3 misDiwrnod astudio – mynychu a darpariaeth ar-lein 9:00-16:00 am un diwrnod yr wythnos (y diwrnod i’w gadarnhau) o fis Medi 2022
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Prentisiaeth Safonau Lloegr yw hon.

Bydd gweithiwr yn y swydd hon yn gyfrifol am gefnogi swyddogaeth seiberddiogelwch gan weithio o dan oruchwyliaeth. Bydd y gweithiwr yn cynnal tasgau seiberddiogelwch penodol i weithdrefnau a safonau diffiniedig.

Diben cyffredinol y swydd yw darparu cymorth seiberddiogelwch llinell gyntaf. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i unigolion fonitro a chanfod bygythiadau posibl i ddiogelwch a chynyddu yn ôl yr angen a chefnogi gweithrediadau busnes diogel a di-dor sefydliad drwy weithredu mecanweithiau seiberddiogelwch a chymhwyso gweithdrefnau a rheolaethau seiberddiogelwch. Cyfrannu at ddarparu diwylliant o ddiogelwch ar draws sefydliad, deall gwendidau a bygythiadau a chefnogi datblygiad aeddfedrwydd seiberddiogelwch sefydliad. Defnyddio gweithdrefnau a rheolaethau i gynnal diogelwch a rheolaeth sefydliad, a phrosesu ceisiadau diogelwch gan sicrhau cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd gwybodaeth sy'n cael ei storio'n ddigidol.

Mae'r swyddi y gallai hyn fod yn addas ar eu cyfer yn cynnwys:

● Gweinyddwr rheoli mynediad
● Gweinyddwr seiberddiogelwch
● Technegydd ymateb i ddigwyddiadau
● Dadansoddwr diogelwch gwybodaeth iau
● Profwr treiddiad iau
● Dadansoddwr diogelwch iau
● Dadansoddwr canolfan gweithrediadau diogelwch iau
● Dadansoddwr bygythiadau a risg iau

Cynnwys

Byddwch yn astudio'r pynciau canlynol un diwrnod yr wythnos a bydd y sesiynau'n gymysgedd o gyflwyno gwybodaeth yn ddamcaniaethol a labordai (gweithgareddau ymarferol ar beiriant rhithwir ar-lein):

● Peryglon bygythiad, risg a deallusrwydd
● Bygythiadau diogelwch
● Cynnal diogelwch a rheolaeth sefydliad
● Mecanweithiau a rheolaethau seiberddiogelwch: meddalwedd patsio, gosod diweddariadau meddalwedd, gweithredu rheolaeth mynediad, ffurfweddu waliau tân
● Offer rheoli digwyddiadau a digwyddiadau diogelwch (SIEM) ac offer amddiffyn
● Polisi a gweithdrefn diogelwch gwybodaeth


Mae'r dyletswyddau sy'n ofynnol gan y safonau galwedigaethol ar gyfer y brentisiaeth hon yn cynnwys:

● Deall rheolaethau mynediad a gweithdrefnau diogelwch sefydliadol
● Sut i ddatblygu diwylliant diogelwch gwybodaeth/seiberddiogelwch sy'n ymwybodol o ddiwylliant a chymorth i hyrwyddo rhaglenni ymwybyddiaeth seiberddiogelwch.
● Prosesu gofynion desg gymorth seiberddiogelwch gan sicrhau cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd gwybodaeth ddigidol.
● Bodloni gofynion cyfreithiol perthnasol
● Cynnal y gwaith o osod a chynnal rheolaethau diogelwch technegol yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Monitro, nodi, adrodd a chynyddu digwyddiadau a digwyddiadau diogelwch gwybodaeth yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Gweinyddu gweithgareddau cryptograffig a rheoli tystysgrifau yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cynnal adolygiad rheolaidd o hawliau mynediad i asedau gwybodaeth ddigidol yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cynnal cofrestr asedau o amgylcheddau rheoledig yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cynorthwyo gyda phrosesau wrth gefn ac adfer yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cyfrannu at ddogfennu cwmpas a gwerthuso canlyniadau asesiadau bregusrwydd yn unol â gofynion rheoli.
● Cyfrannu at asesiadau risg a chynyddu lle bo'n briodol yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cyfrannu at dasgau casglu gwybodaeth bygythiadau arferol.
● Dogfennu gwybodaeth am ddigwyddiadau a digwyddiadau, eithriadau ac adroddiadau rheoli yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a safonau perthnasol.
● Cyfrannu at gynhyrchu ac adolygu polisïau, gweithdrefnau, safonau a chanllawiau seiberddiogelwch gan ddefnyddio eu profiad o gymhwyso polisïau, er enghraifft - defnydd derbyniol, rheoli digwyddiadau, patsio, gwrth-firws, dod â'ch dyfais eich hun (BYOD), rheoli mynediad, cyfryngau cymdeithasol, cyfrinair, trin data a dosbarthu data, gwaredu asedau technoleg gwybodaeth
● Monitro cydymffurfiaeth seiberddiogelwch a darparu data perthnasol i archwilwyr os yw'n ofynnol gan yr archwilydd.
● Cydweithio â phobl yn fewnol ac yn allanol i gefnogi gweithrediadau busnes diogel a di-dor sefydliad.
● Monitro a chanfod bygythiadau diogelwch posibl a chynyddu yn unol â gweithdrefnau a safonau perthnasol.

Mae'r dulliau cyflwyno yn cynnwys :

● Arddangosiadau ymarferol
● Prosiectau yn y gwaith
● Asesiadau ysgrifenedig
● Portffolio
● Arsylwadau
● Asesiad diweddbwynt

Sgiliau Gweithredol mewn Saesneg a Mathemateg

Bydd angen i brentisiaid heb Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg gyflawni'r lefel hon cyn cymryd yr Asesiad Diweddbwynt. I'r rhai sydd â chynllun addysg, iechyd a gofal neu ddatganiad etifeddol, Lefel Mynediad 3 yw’r isafswm sy’n ofynnol mewn Saesneg a Mathemateg ar gyfer y brentisiaeth. Mae cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn ddewis amgen i'r cymhwyster Saesneg ar gyfer y rhai y mae BSL yn iaith gyntaf iddynt.

Mae’r llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch gais heddiw!
Dulliau asesu
Ffug-brofion a phwyntiau cynnydd parhaus. Bydd yr asesiad diweddbwynt ar ddiwedd y cyfnod hyfforddi o 18 mis yn cael ei hwyluso drwy Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS) ac mae’n cynnwys tair tasg asesu wahanol.


● Dull asesu 1 : Senarios – Cyflwynir y senarios a bydd y prentis yn cael eu harsylwi yn cyflawni pedwar gweithgaredd ymarferol e.e. Efallai y gofynnir i’r prentis gyflawni tasg weithredol seiberddiogelwch megis defnyddio llain ddiogelwch. Nesaf, efallai y gofynnir iddynt ddarllen asesiad o fregusrwydd seiberddiogelwch ac argymell sut i liniaru’r problemau. Yn y drydedd dasg, efallai y gofynnir i’r prentis ddangos sut i adnabod ac ymateb i ddigwyddiad seiberddiogelwch o ddiddordeb. Yn olaf, gofynnir iddynt gyflawni tasg sy’n gysylltiedig â rheoli risg.
● Dull asesu 2 : Trafodaeth Broffesiynol – Bydd hyn yn drafodaeth 60 munud gydag asesydd annibynnol.
● Dull asesu 3 : Prawf gwybodaeth – Bydd y prawf yn seiliedig ar gyfrifiadur ac yn cynnwys 40 o gwestiynau ymateb caeedig (e.e. cwestiynau amlddewis). Bydd gan brentisiaid ddim mwy na 60 munud i gwblhau’r prawf. Mae’r prawf yn un llyfr caeedig sy’n golygu na all y prentis gyfeirio at gyfeirlyfrau neu ddeunyddiau.
Fel arfer, bydd y rhain yn cynnwys pum TGAU (gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc STEM); Prentisiaeth Lefel 2 berthnasol; cymwysterau a phrofiad eraill; neu brawf tueddfryd sy’n canolbwyntio ar Sgiliau TG.
Gall datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth seiberddiogelwch eich helpu i ddatblygu eich gyrfa ymhellach yn y meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Gall helpu i’ch galluogi i symud ymlaen ymhellach i brif arbenigedd seiberddiogelwch –

● Fforenseg Ddigidol
● Gwybodaeth am Fygythiadau
● Ymateb i Ddigwyddiadau
● Rheoli Bregusrwydd
● Monitro Rhwydwaith a Chanfod Ymyrraeth
● Profion Diogelwch
● Diogelu Data a Rheoli Preifatrwydd
● Cryptograffeg a Diogelwch Cyfathrebu
● Gweithrediadau Diogel Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
● Datblygiad Diogel
● Pensaernïaeth a Dylunio Diogel
● Asesu a Rheoli Risg Seiberddiogelwch
● Archwilo a Sicrhau Seiberddiogelwch
● Rheoli a Rheolaeth Seiberddiogelwch
● Cyffredinolwr Seiberddiogelwch
Band £11,000
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost