Datblygu Taenlenni

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99298
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Iâl – Dydd Mawrth – 18:00-21:00 – 17/01/2023 tan 28/03/2023
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
17 Jan 2023
Dyddiad Gorffen
28 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Defnyddir taenlenni i storio, trin a dadansoddi data a’i gyflwyno mewn ffyrdd hawdd eu deall. Maent yn hynod werthfawr ar gyfer casglu a thrin data o bob math. Gellir fformatio taenlenni i greu adroddiadau clir, cryno a gall eu trefnu, eu hidlo a’u diweddaru gyda chyffyrddiad botwm.

Defnyddir taenlenni’n eang mewn nifer o sefydliadau i helpu pobl i gyflawni eu swyddi. Er enghraifft, mae cyfrifwyr yn defnyddio taenlenni i gadw cofnod o’r arian sy’n mynd i mewn ac allan o fusnes, ac mae gwyddonwyr yn eu defnyddio i ddadansoddi canlyniadau eu harbrofion a chofnodi’r data i’w ddefnyddio yn y dyfodol.

Ar y cwrs hwn byddwch yn deall defnydd amrywiol taenlenni a’r offer a’r technegau sydd ar gael, a meithrin sgiliau i’w defnyddio. Byddwch yn gallu cymhwyso peth o’ch dysgu i’ch datrysiadau taenlenni eich hun.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn deall y ffyrdd gwahanol sydd o ddefnyddio taenlenni. Byddwch yn darganfod y nifer o offer a’r technegau sydd ar gael ar feddalwedd taenlenni a byddwch yn meithrin sgiliau i’w defnyddio. Byddwch yn ymchwilio i’r ffyrdd y defnyddir taenlenni mewn bywyd go iawn. Byddwch yn dylunio taenlen i ddatrys gofynion briff penodol. Yna byddwch yn datblygu ac yn profi eich taenlen i storio, trin a dadansoddi swm mawr o ddata a chyflwyno’r data allbwn mewn modd hawdd i’w ddeall. Unwaith y byddwch wedi cwblhau hyn, byddwch yn adolygu’r daenlen orffenedig, ar ôl derbyn adborth gan eraill, ac yn gwerthuso gwelliannau posibl.

Nodau Dysgu

Gwybod pam bod sefydliadau yn defnyddio taenlenni
Dulliau a thechnegau
Dibenion dulliau a thechnegau
Dylunio taenlen
Defnyddio dulliau a thechnegau meddalwedd taenlenni, e.e.:
● trin celloedd (e.e. mewnbynnu a golygu data, awto-lenwi, dyblygu,
fformatio amodol (i amlygu canlyniadau))
● fformatio celloedd (e.e. lliwiau, arlliwio, cyfuno celloedd, alinio)
● trin data (e.e. hidlwyr, trefnu, tablau colyn)
● fformiwlâu (e.e. adio, tynnu, lluosi)
● ffwythiannau (e.e. swm, cyfartaledd, cyfrif a chyfrif IF, chwilio, indecs)
● ffwythiannau rhesymegol (IF, AND, OR, NOT)
● dilysu data
● cyfeirio celloedd absoliwt a pherthynol
● bocsys (e.e. rhestri, cwymplenni)
● ffurfiau mewnbynnu data
● tablau ‘lookup’
● ffwythiannau IF wedi’u nythu
● diogelu celloedd
● mathau o siartiau a graffiau (e.e. bar, cylch)
● fformatio siartiau a graffiau (e.e. teitlau, newid meintiau, labeli)
● taflenni gwaith (e.e. penawdau, toriadau tudalen, dolenni)
● fformatio amodol
● ystodau a enwir, cyfeiriadau celloedd perthynol ac absoliwt
● ceisio’r nod - swyddogaeth ‘what if’
● macros
Profi a mireinio taenlen
Adolygu’r datrysiad taenlen
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid. Mae’r prif asesiad ar gyfer yr uned hon yn seiliedig ar bortffolio.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod angen i chi fod yn gyfarwydd â chyfrifiaduron a gwefannau yn gyffredinol
Bydd cyflawni’r cymhwyster hwn yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am gyflogaeth ym mhob rôl bron, gan fod taenlenni’n cael eu defnyddio’n eang yn bron bob sector.
£99 neu am ddim os yn gymwys am gyllid PLA. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn hŷn na 19 oed, yn gyflogedig ac yn ennill o dan £29,534 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost