main logo

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (RQF)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16175
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs undydd (6 awr) 9.30am hyd 4.30pm.
Adran
Iechyd a Diogelwch, Iechyd Meddwl
Dyddiad Dechrau
12 Feb 2024
Dyddiad Gorffen
12 Feb 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Amcan y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr i symud ymlaen i gymhwyster mewn maes pwnc arall a/neu annog twf personol ac ymgysylltiad mewn dysgu, yn benodol o ran deall egwyddorion sylfaenol ymwybyddiaeth iechyd meddwl.

● Deall iechyd meddwl a llesiant
o Diffinio iechyd meddwl ac afiechyd meddwl
o Amlinellu digwyddiadau bywyd sy’n gallu effeithio'n andwyol ar iechyd meddwl unigolyn
o Disgrifio ffactorau risg a allai achosi bregusrwydd i afiechyd meddwl
o Amlinellu data cyffredinol sy'n ymwneud ag afiechyd meddwl
● Deall sut mae afiechyd meddwl yn effeithio ar brofiadau unigolion
● Amlinellu stigma sy'n gysylltiedig ag afiechyd meddwl
● Disgrifio sut y gall stigma effeithio ar brofiad unigolyn o afiechyd meddwl
● Deall y continwwm iechyd meddwl
● Esbonio pam mae iechyd meddwl ar gontinwwm
● Esbonio pam y gall iechyd meddwl amrywio trwy gydol oes unigolyn
● Amlinellu’r prif fathau o salwch meddwl ac afiechydon meddwl
● Nodi'r arwyddion a'r symptomau sy'n gysylltiedig â'r prif fathau o salwch meddwl ac afiechydon meddwl
● Amlinellu rôl straen a phwysau ar iechyd meddwl
● Nodi pam nad yw diagnosis o afiechyd meddwl bob amser yn fodd priodol i ymateb i symptomau salwch meddwl
● Amlinellu buddion a chyfyngiadau diagnosis salwch meddwl
● Deall ffyrdd o hunanreoli eu lles eu hunain
Asesir y cymhwyster hwn trwy arholiad amlddewis, a fydd yn cael ei farcio gan Highfield.
Gall dysgwyr sy’n paratoi i gael gwaith neu gan y rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth ac sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth am ymwybyddiaeth iechyd meddwl astudio’r cymhwyster gwybodaeth hwn.
Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, efallai y bydd dysgwyr am barhau â’u datblygiad trwy ymgymryd ag un o’r cymwysterau canlynol:

Diploma Lefel 3 Highfield mewn Cymorth Gofal Iechyd (RQF)
Diploma Lefel 2 Highfield mewn Arwain Tîm (RQF)
Diploma Lefel 3 Highfield mewn Rheoli (RQF)
£70 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?