main logo

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16012
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 Diwrnod. Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
22 Nov 2023
Dyddiad Gorffen
23 Nov 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â holl ofynion dan y cod ymarfer cymeradwyedig ar gyfer Cymorth Cyntaf yn y gwaith, a gall deiliaid y dystysgrif fel Cymorthyddion Cyntaf yn unol â’r Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae’r cwrs yn cynnwys:

*Damweiniau a salwch
*Adfywio
*Anymwybyddiaeth
*Problemau â’r llwybr anadlu ac anadlu
*Problemau cylchrediad y gwaed
*Clwyfau a gwaedu
*Achosion o wenwyno, llosgi a sgaldio
*Anafiadau i’r esgyrn, y cyhyrau a’r cymalau
*Effeithiau gwres ac oerni
*Ffitiau, epilepsi a diabetes
*Materion iechyd a diogelwch eraill
Asesu sesiynau theori ac ymarferol trwy 2 bapur amlddewis ac asesiadau sgiliau ymarferol. Nodwch fod rhaid gwneud asesiad CPR ar lefel y llawr.
Yn ddelfrydol, dylech fod yn gymhorthydd cymorth cyntaf enwebedig yn y gweithle neu rywun sydd â diddordeb mawr mewn cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr mewn cymorth cyntaf.
Argymhellir yn gryf fod y rheiny sydd wedi cwblhau’r cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 1 diwrnod a 3 diwrnod yn cwblhau cwrs gloywi 3 awr bob 12 mis – ac yna cwblhau’r hyfforddiant llawn ail-ardystio ar ôl tair blynedd.
£205 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?