Lefel 2 Lletygarwch ac Arlwyo

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01499
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs 1 flwyddyn llawn amser
Adran
Lletygarwch ac Arlwyo
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Caiff y Diplomâu Lefel 2 eu cynnig ar sail llawn amser ac mae dau lwybr addysgol ar gyfer y rhaglen hon. Y llwybr cyntaf yw Coginio Proffesiynol a Gwasanaeth bwyd a diod, yr ail lwybr yw cwrs llawn amser mewn Patisserie a Melysion Proffesiynol.
Mae cyfle ychwanegol i gael profiad allgyrsiol gyda'r nos ac ar benwythnosau mewn digwyddiadau.

Bydd y cwrs astudio yn cynnwys sesiynau ymarferol a chynhyrchu yn y Pantri, Crwst a'r Gegin, Gweini Blaen Tŷ a'r Dderbynfa i gynnwys digwyddiadau ar y safle ac oddi arno.
Bydd sesiynau’n cynnwys theori berthnasol, gweinyddu, tiwtorialau, dysgu’n seiliedig ar adnoddau a llunio portffolio.

Bydd myfyrwyr diploma yn gweithio ar rota ym mhob adran cynhyrchu yr adran i ennill profiad cyffredinol gwerthfawr, gan gynnwys ceginau a bwytai. Bydd unedau ymarferol yn cael eu cwblhau mewn ceginau cynhyrchu a bwytai lle bydd prydau’n cael eu paratoi ar gyfer y bwyty a’u gweini i’r Staff.
Bydd myfyrwyr hefyd yn cyflawni Tystysgrif Gwasanaeth Bwyd a Diod fel rhan o’u profiad yn gweithio fel aelod blaen tŷ yn ein bwyty.

Sylwch y bydd eich amserlen yn cynnwys un noswaith yr wythnos.

Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a Thystysgrif mewn Bwyd a Diod
● Uned 202 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
● Uned 702 Datblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant Arlwyo a Lletygarwch
● Uned 703 Iechyd a Diogelwch mewn Arlwyo a Lletygarwch
● Uned 704 Bwydydd Iachus a deiet arbennig
● Uned 705 Gweithrediadau, costau a chynllunio bwydlenni arlwyo
● Uned 707 Paratoi a choginio stoc, cawl a saws
● Uned 708 Paratoi a choginio ffrwythau a llysiau
● Uned 709 Paratoi a choginio cig ac offal
● Uned 710 Paratoi a choginio dofednod
● Uned 711 Paratoi a choginio pysgod a physgod cregyn
● Uned 712 Paratoi a choginio reis, pasta, prydau grawn a wyau
● Uned 713 Cynhyrchu pwdinau poeth ac oer
● Uned 714 Cynhyrchu cynnyrch pâst
● Uned 715 Cynhyrchu cynnyrch bisged, cacen a sbwng
● Uned 204 Deddfwriaeth mewn gwasanaeth bwyd a diod
● Uned 205 Gwybodaeth am fwydlenni a’u dylunio
● Uned 207 Egwyddorion gwybodaeth am gynnyrch diod
● Uned 208 Gwasanaeth diodydd poeth
● Uned 209 Sgiliau gwasanaeth bwyd a diod
● Uned 210 Trin taliadau a chynnal y pwynt talu

Lefel 2 mewn Patisserie a Melysion Proffesiynol
● Uned 201 Ymchwilio i’r diwydiant Arlwyo a Lletygarwch
● Uned 202 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
● Uned 203 Iechyd a Diogelwch mewn Arlwyo a Lletygarwch
● Uned 204 Bwydydd Iachus a deiet arbennig
● Uned 205 Gweithrediadau, costau a chynllunio bwydlenni arlwyo
● Uned 206 Defnyddio sgiliau gweithle
● Uned 213 Cynhyrchu pwdinau poeth ac oer
● Uned 214 Cynhyrchu cynnyrch pâst
● Uned 215 Cynhyrchu cynnyrch bisged, cacen a sbwng
● Uned 216 Cynhyrchu cynnyrch toes eplesedig
Amrywiaeth – goruchwylio, aseiniadau ysgrifenedig.
Mae unedau coginio y cwrs hwn yn cael eu hasesu drwy brofion synoptig / coginio prydau unigol sy’n cael ei nodi ym meini prawf y cwrs.
Caiff yr asesiadau bwyd a diod eu cwblhau yn yr amgylchedd gweithio realistig yn y bwyty, digwyddiadau a phrofiad gwaith.

Mae ychydig o’r wybodaeth greiddiol yn cael ei hasesu gan ddefnyddio profion papur byrion, mae mathau eraill o ddulliau asesu’n cynnwys aseiniadau/tasgau ymchwil gan gynnwys;
• Dylunio bwydlenni, gan roi ryseitiau gwahanol gan gynnwys canllawiau maethol cyfredol.
• Creu canllawiau, siartiau wal, peynnau/taenlenni gwybodaeth, taflenni a phosteri.
• Creu cyflwyniadau
Fel arfer bydd gan yr ymgeisydd 4 TGAU gradd D/3 gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) a chymhwyster perthnasol ar Lefel 1 neu ddwy flynedd o brofiad yn y diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo.

Bydd archwiliad sgiliau yn rhan o’r broses ymsefydlu i sicrhau eich bod ar lefel cywir y cwrs.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich canlyniadau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, gallai hynny arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Mae hyfforddiant Gwesty ac Arlwyo yn gweithredu fel pasbort rhyngwladol i waith diddorol. Mae’r diwydiant Gwesty ac Arlwyo yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y wlad, gyda 2.2 miliwn o swyddi a 200,000 o gyfleoedd llawn amser bob blwyddyn.

Gall y cymwysterau hyn eich helpu i wneud cynnydd mewn amrywiaeth eang o rolau lletygarwch, gan gynnwys:
● Staff bar
● Gwasanaeth byrddau a chownter
● Cymorthyddion Cegin
● Cadw Tŷ
● Gweinyddiaeth
● Chef
● Chef Crwst
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost