Lefel 1 Blodeuwriaeth

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01500
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Blodeuwriaeth
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i Flodeuwriaeth ac mae ganddo ffocws ymarferol sy'n cael ei gefnogi gan sesiynau ystafell ddosbarth wedi’i seilio ar theori, pob un wedi'i chynllunio i ymestyn ac annog datblygu sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad er mwyn gweithio tuag at gael gwaith sy'n gysylltiedig â Blodeuwriaeth. Mae'r cwrs Lefel 1 wedi'i anelu at ddysgwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad o gwbl ym maes Blodeuwriaeth. I'r rhai sydd â pheth profiad, bydd cyfleoedd i ddatblygu ac ehangu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol ymhellach.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr creadigol sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa mewn Blodeuwriaeth. Mae'r cwrs yn cwmpasu ystod o sgiliau Blodeuwriaeth sy'n hanfodol i'r diwydiant Blodeuwriaeth, megis dylunio a chasglu cynlluniau Blodeuwriaeth sylfaenol, cynhyrchu arddangosfeydd siopau, a dysgu adnabod amrywiaeth o flodau a phlanhigion.

Mae cyfleusterau o ansawdd uchel ar gael i fyfyrwyr, gweithdai ymarferol sydd â chyfarpar da ac adnoddau ar-lein helaeth. Darperir ystod eang o flodau ffres, deiliach ac amrywiolion cyffredin ac anarferol i fyfyrwyr fel rhan o'r cwrs. Bydd dysgu yn gymaint o hwyl â phosibl a byddwch yn dysgu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys darlithoedd a gwaith ymarferol, a byddwch yn defnyddio ystod o dechnoleg dysgu modern.

Mae Saesneg a mathemateg yn rhan annatod o'r rhaglen a byddwn yn gweithio gyda chi i wella eich sgiliau llythrennedd a rhifedd.
Asesir y cwrs trwy 2 brawf, a 5 aseiniad asesu rheoledig a fydd yn cynnwys ystod o dasgau gan gynnwys theori a gweithgareddau ymarferol.
Drwy gydol y rhaglen byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o asesiadau ymarfer anffurfiol i’ch helpu i ddysgu cynnwys y cwrs yn effeithiol.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â chyfnod o brofiad cysylltiedig â gwaith yn y diwydiant Blodeuwriaeth a all fod yn gyfuniad o leoliad allanol yn ogystal ag amgylchedd gwaith realistig yn y coleg.

Gallai Saesneg a mathemateg olygu sefyll arholiadau.
Mae 4 TGAU gradd E/2 neu uwch, ac mae’n rhaid i un ohonynt fod mewn Saesneg Iaith/Cymraeg (Iaith 1af) a Mathemateg.

Ar gyfer pob dysgwr sy’n awyddus i symud ymlaen i’r cwrs L1 hwn o Sgiliau Sylfaen – mae’n rhaid eich bod wedi cyflawni eich cymhwyster E3, wedi symud ymlaen mewn mathemateg a Saesneg ac wedi cyrraedd yr holl dargedau yn eich CDU

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau oll fydd eich graddau, po fwyaf o opsiynau fydd gennych, a gallai arwain at gael mynediad i gwrs lefel uwch.
Dilyniant i Lefel 2 mewn Blodeuwriaeth yn amodol ar fodloni’r meini prawf.

Gallai dysgwyr sy’n dymuno mynd i gyflogaeth ddod o hyd i waith fel cymhorthydd Blodeuwriaeth.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost