Diploma Technegol lefel 3 mewn Blodeuwriaeth

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01479
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Blodeuwriaeth
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth manwl o’r diwydiant blodeuwriaeth, gan ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad ar lefel uwch er mwyn cael gwaith sy’n gysylltiedig â blodeuwriaeth a'ch ymestyn tuag at swydd a chyfrifoldebau ar lefel uwch. Byddwch yn cymryd rhan mewn creu dyluniadau ar gyfer digwyddiadau a phriodasau, arddangosiadau cyhoeddus ac ar gyfer gwerthu masnachol.

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â blodeuwriaeth, gan gynnwys:
proses dylunio creadigol,
gofal planhigion a blodau,
dyluniadau blodau wedi'u clymu,
dyluniadau blodau mewn cyfrwng,
dyluniadau blodau â gwifrau ac wedi’u gludo,
rheoli busnes a marchnata, iechyd a diogelwch,
tueddiadau yn y diwydiant blodeuwriaeth a blodeuwriaeth digwyddiadau.

Byddwch yn cael y cyfle anhygoel I elwa ar gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau blodeuwriaeth heriol, fel priodasau bywyd go iawn o'r dechrau I'r diwedd, cynllunio dyluniadau arloesol sy'n gweddu I'r briodferch. Byddwch hefyd yn cynllunio a chynnal arddangosiadau cyhoeddus ac yn cael y cyfle I gymryd rhan mewn cystadlaethau clodfawr fel Cystadleuaeth Sgiliau’r Deyrnas Unedig.

Bydd y cyfleusterau gwych a’r staff arbenigol brwdfrydig yn rhoi hwb I chi yn eich llwybr gyrfa dewisol. Bydd dysgu mor hwyliog â phosibl, a byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys darlithoedd, gwaith unigol ac mewn grwpiau, gwaith ymarferol yn ogystal â defnyddio ystod o dechnoleg dysgu fodern.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan hanfodol o’r rhaglen, a byddwn yn cydweithio â chi I wella eich sgiliau llythrennedd a rhifedd, yn ogystal â rhoi cyfle I chi ailsefyll arholiadau Saesneg a Mathemateg, lle bo hynny’n berthnasol.
Bydd y cwrs yn cael ei asesu drwy arholiad ac asesiad aseiniad synoptig dan reolaeth. Byddwch yn cymryd rhan mewn ystod o asesiadau ac arholiadau ffug trwy gydol y rhaglen, yn ogystal ag asesiadau ymarfer anffurfiol i’ch helpu chi i ddysgu cynnwys y cwrs yn effeithiol.

Byddwch hefyd yn treulio cyfnod mewn lleoliad profiad gwaith allanol yn y diwydiant Blodeuwriaeth am 150 awr

Efallai bydd dysgu Saesneg a Mathemateg yn cynnwys sefyll arholiadau.
Lefel 2 mewn Blodeuwriaeth ar lefel Teilyngdod / Rhagoriaeth neu o leiaf dwyflynedd o brofiad yn y diwydiant. Bydd pob ymgeisydd yn cael archwiliad sgiliau.

Byddwch yn cael eich asesu yn eich sgiliau ymarferol blodeuwriaeth (lle bo’n berthnasol), I arddangos safon foddhaol o sgil a hyder wrth ddylunio.
Symud ymlaen i addysg uwch (prifysgol). Bydd angen i chi gael y pwyntiau UCAS angenrheidiol penodol i’r cwrs o’ch dewis.

I’r dysgwyr hynny sy’n dymuno dechrau gweithio, bydd y cwrs Lefel 3 yn rhoi’r sgiliau theori ac ymarferol sy’n berthnasol i lawer o swyddi yn y diwydiant blodeuwriaeth, yn ogystal ag ystod o sgiliau personol, sgiliau cymdeithasol a sgiliau ehangach sy’n berthnasol i ystod ehangach o gyfleoedd gyrfa.
Mae enghreifftiau arferol o lwybrau cyflogaeth yn cynnwys uwch-werthwr blodau, goruchwyliwr, arbenigwr digwyddiadau, neu ddarlithydd, neu fel arall byddwch mewn sefyllfa dda i ystyried hunangyflogaeth, er enghraifft fel gweithiwr llawrydd neu reolwr / perchennog.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth. ******
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost