• Daeth arweinwyr BLAENLLAW ym maes peirianneg Prydain i Goleg Cambria am gynhadledd ddeuddydd nodedig

Roedd cyfleuster £10 miliwn y coleg yn Ffordd y Bers, Wrecsam yn gartref i’r fforwm EEF (Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg), lle daeth hyd at 25 o arweinwyr addysg bellach at ei gilydd ar gyfer rhaglen lawn o weithdai a gweithgareddau a oedd yn canolbwyntio ar arferion gorau a dulliau dysgu arloesol.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Dysgu, fod cael penaethiaid peirianneg o bob cwr o’r wlad ynghyd, yn cefnogi twf parhaus y sector yng Nghymru.

Dywedodd hefyd fod y coleg yn “falch” o gael cynnal y digwyddiad, a oedd yn cynnwys cydweithredu â hoelion wyth y diwydiant.

“Roeddent yn ychydig o ddyddiau gwych a oedd yn canolbwyntio ar weithgynhyrchu uwch yn ystod ymweliad ag Airbus, ac mewn trafodaethau ynghylch sut mae Cymru’n cyflawni yn y maes hwnnw a lle mae angen i ni ddatblygu ymhellach,” dywedodd Mr Tyson.

“Mi gawsom ni sgyrsiau a gweithdai rhyngweithiol hefyd, gyda sefydliadau fel Diwydiant Cymru a’r Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg (EEF), yn ystyried prentisiaethau a hyfforddiant penodol, sef yr hyn y mae cyflogwyr ei eisiau, a’r hyn rydyn ni’n bwriadu ei gyflawni yma yn Cambria.”

Ychwanegodd: “Rhoddodd y gynhadledd deuddydd gyfle i ni arddangos y cyfleusterau anhygoel sydd gennym ni yma yn ein cyfadeiladau newydd yn Ffordd y Bers yn ystod taith o amgylch y safle ar ail ddiwrnod y gynhadledd a chynhaliwyd cyfres o sesiynau arfer gorau gan ein darlithwyr.

“Roedd y rhain yn cynnwys seminar ar sut rydyn ni’n cyflwyno dysgu arloesol trwy dechnegau modern a digidol, a oedd yn boblogaidd iawn gyda’r rhai a oedd yn bresennol.”
Datgelodd Mr Tyson mai uchafbwynt y rhaglen oedd cyflwyniad gan y cyn-fyfyriwr Ethan Davies, sydd bellach yn Dechnegydd Gweithgynhyrchu ac sy’n delio â roboteg ac offeru tra manwl ar gyfer awyrennau yn Electroimpact ym Mhenarlâg.

Cynrychiolodd Ethan Tîm Prydain yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi y llynedd, ac yn ddiweddar cafodd ei enwi’n Ddysgwr VQ y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymhwyster Galwedigaethol (VQ) i Gymru.

“Mi wnaethon ni i gyd fwynhau clywed stori Ethan a bod yn dyst i’r camau anhygoel y mae wedi eu cyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf,” ychwanegodd Mr Tyson.
“Mae’r coleg – yn enwedig y tîm Peirianneg – yn falch iawn o’r hyn y mae wedi mynd ymlaen i’w gyflawn. Mi roedd hi, felly’n bleser ei gael yn ôl i esbonio ei daith o fod yn fyfyriwr i fod yn brentis a chystadlu yn rownd derfynol WorldSkills.”

Roedd prentisiaid peirianneg Coleg Cambria ymhlith yr enillwyr mawr yn rownd derfynol genedlaethol Gwobrau Prentis y Flwyddyn EEF yn 2017, ac maent yn gobeithio gwneud hyd yn oed yn well y tro hwn.

Agorodd y coleg adeilad chwyldroadol Ffordd y Bers ym mis Chwefror; mae’n cynnwys ystafell gynadledda, neuadd weithgynhyrchu, ystafelloedd CAD a labordai electroneg a pheirianneg.

Wrth agor yr adeilad, dywedodd y Prif Weithredwr, David Jones:
“Mae’r cyfleuster gwych hwn yma i ddarparu cyrsiau lefel bellach a lefel uwch o’r radd flaenaf ar gyfer peirianneg, adeiladu, gwyddoniaeth a thechnoleg ehangach, mewn partneriaeth gyda busnesau yn yr ardal hon hwn a thu hwnt iddi hi.”

I gael rhagor o wybodaeth am y dewis eang o gyrsiau a phrentisiaethau ym maes Peirianneg yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener