• Dysgwyr COLEG CAMBRIA yn cael y nifer uchaf erioed o gynigion i astudio graddau gwyddor feddygol

Bydd pymtheg o fyfyrwyr o safleoedd Iâl yn Wrecsam, Llysfasi a Chanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn astudio Milfeddygaeth, Meddygaeth a Deintyddiaeth mewn prifysgolion blaenllaw pan fydd y flwyddyn academaidd nesaf yn dechrau.

Daw’r newyddion hyn ar ôl i gyd-fyfyrwyr gael lleoedd mewn prifysgolion rhyngwladol elît, gan gynnwys Nova Scotia, Canada, yn ogystal â Rhydychen, Caergrawnt a sefydliadau’r grŵp Russell.

Ymysg y rhai a fydd yn dechrau astudio graddau mewn Milfeddygaeth mae Jen Bamber a Megan Roberts, a fydd yn mynd i Ysgol Filfeddygol Harper a Keele, sy’n bartneriaeth rhwng prifysgolion Harper Adams a Keele.

Dywedodd Megan, sy’n 18 oed: “Ar ôl cael fy magu ar fferm defaid a gwartheg ac ar ôl cwblhau profiad gwaith gwerthfawr mewn milfeddygfa, dwi wedi syrthio mewn cariad â Milfeddygaeth a’r diwydiant anifeiliaid. 

“Mae cwblhau’r cwrs Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3 wedi fy ngalluogi i ddechrau fy addysg anifeiliaid, gan roi’r cyfle gorau i mi lwyddo.

“Mae fy mrwdfrydedd am anifeiliaid, fy ngwaith caled a’m hymroddiad wedi fy ngalluogi i roi cynnig ar wireddu fy mreuddwyd,  sef bod yn filfeddyg modern y dyfodol.”

Dywedodd Jen, sy’n 21 oed, hefyd: “Mae Coleg Cambria Llysfasi wedi rhoi cymaint o brofiadau i ni ym mhob sector y diwydiant anifeiliaid, o weithio’n agos gyda sefydliadau bywyd gwyllt i astudio mentrau ffermio yn y coleg.

“Rydyn ni wedi dysgu sut i ysgrifennu’n ffurfiol a nifer o sgiliau eraill a wnaeth fy ngalluogi i wneud cais i astudio ar gyfer swydd fy mreuddwydion.”

Dywedodd y tiwtor Alex Morgan bod y coleg yn anfon nifer fawr o ddysgwyr ymlaen i astudio cyrïau Rheolaeth Anifeiliaid mewn addysg uwch bob blwyddyn ac roedd yn dymuno’n dda i Megan a Jen i’r dyfodol.

Dywedodd: “Mae’n gamsyniad nad ydi dysgwyr sy’n astudio llwybr galwedigaethol yn y coleg yn cael cyfle i fynd i’r brifysgol.”

“Mewn gwirionedd, mae llawer ohonyn nhw – sy’n llawn brwdfrydedd am bynciau sydd o ddiddordeb mawr iddyn nhw – yn llwyddo’n arbennig o dda.”

Roedd Nora Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol yng Ngholeg Cambria, wrth ei bodd yn gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr yn y maes hwn ac adleisiodd ei eiriau.

Dywedodd: “Mae gan Megan a Jen ystod gyfoethog o brofiadau galwedigaethol i’w cynnig o’u cwrs Diploma Estynedig, cyflogaeth ran-amser a lleoliad gwaith.  Maen nhw felly mewn sefyllfa dda i fynd ymlaen a chael gyrfaoedd gwych yn y sector.”

“Maen nhw hefyd yn rheoli gofynion cymhwyster trylwyr a fydd yn ddefnyddiol iawn iddyn nhw ar gyfer eu graddau milfeddygol. Mae’r ddwy ohonyn nhw yn filfeddygon galwedigaethol go iawn ac mi hoffwn i ddymuno pob llwyddiant iddyn nhw.”

Os hoffech chi wneud cais i astudio cwrs yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk neu anfonwch e-bost i ymholiadau@cambria.ac.uk

yn ôl