Daeth llwyddiant eleni eto, yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru, i berchnogion y cartref ymddeol preifat cyntaf i geffylau ym Mhrydain – pobl sy’n credu’n gryf mewn datblygu eu staff trwy raglenni prentisiaethau.

Enwyd Nicky a Ray Van Dijk, perchnogion yr Happy Horse Retirement Home, Crai, ger Aberhonddu, a agorodd y ganolfan yn 1989 ac sydd ag wyth o staff yn gofalu am 50 o geffylau, yn Gyflogwr Bach y Flwyddyn yn y seremoni wobrwyo fawreddog yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd.

 

Mae’r cwmni’n cynnig amryw o fathau o hyfforddiant i’w staff, o Brentisiaethau Sylfaen i Brentisiaeth Uwch, ac fe ddatblygir hyfforddiant personol i helpu pobl i gyrraedd eu targedau unigol. Coleg Cambria sy’n cyflenwi’r prentisiaethau.

Dyma’r ail flwyddyn o’r bron i’r cwmni gael buddugoliaeth yn y gwobrau blynyddol, gan mai’r rheolwr cynorthwyol, Marc Pugh, a enillodd Wobr Cyflawnwr Eithriadol Twf Swyddi Cymru y llynedd. Mae ei lwyddiant ef wedi ysbrydoli eraill i ddilyn gyrfa yn y diwydiant ceffylau.

Meddai Nicky: “Rwy mor falch dros y cwmni ein bod wedi cael ein cydnabod am bopeth a wnawn i hyfforddi pobl ifanc. Mae pawb sy’n gweithio i mi naill ai’n brentis nawr neu wedi bod yn brentis.

“Mae’r Rhaglen Brentisiaethau’n hanfodol i’n busnes, mae’n diwallu fy anghenion staffio arbenigol i fel perchennog yr iard, ac mae’n apelio at ein myfyrwyr oherwydd y llwybrau gyrfa y gallwn eu hagor iddyn nhw. Ein prentisiaid eithriadol yw’r allwedd i’n llwyddiant.”

Dywedodd noddwr y wobr, Claire Hindley, rheolwr rhaglenni gweithwyr newydd Redrow: “Mae’n dda gan Redrow gyflwyno gwobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn i’r Happy Horse Retirement Home. Mae busnesau bach yn chwarae rhan hanfodol yn codi proffil prentisiaethau, gan ddangos eu gwerth i gwmnïau sy’n barod i fuddsoddi amser a chyfalaf mewn hyfforddiant a’r genhedlaeth nesaf.”

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac fe’u noddir gan Pearson PLC a’u cefnogi gan Media Wales, y partner yn y cyfryngau. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Roedd 30 o ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu sydd wedi serennu mewn nifer o raglenni sgiliau llwyddiannus ledled Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru.

Mae’r gwobrau’n arddangos ac yn dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Mae’r Happy Horse Retirement Home wedi helpu i hyfforddi naw o brentisiaid yn y pum mlynedd diwethaf a’r rhan fwyaf ohonynt wedi symud ymlaen i yrfaoedd yn y diwydiant ceffylau. Mae un o’r cyn-brentisiaid yn cynrychioli Prydain yng nghamp gyrru ceffylau mewn harnes.

 

Meddai Nicky: “Mae’r Rhaglen Brentisiaethau’n hanfodol i’n busnes, mae’n diwallu fy anghenion staffio arbenigol i fel perchennog yr iard, ac mae’n apelio at ein myfyrwyr oherwydd y llwybrau gyrfa y gallwn eu hagor iddyn nhw. Ein prentisiaid eithriadol yw’r allwedd i’n llwyddiant.”

Wrth longyfarch yr Happy Horse Retirement Home am ennill y wobr, dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Mae pob un a gyrhaeddodd y rownd derfynol wedi helpu i bennu safon aur mewn hyfforddiant galwedigaethol a dylid cymeradwyo hyn.

“Mae prentisiaethau a hyfforddeiaethau yn rhan hanfodol o lwyddiant economaidd ac yn anhepgor er mwyn adeiladu Cymru sy’n gryfach, yn decach ac yn fwy cyfartal. Mae Llywodraeth Cymru, gyda chymorth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, o’r farn bod prentisiaethau a hyfforddeiaethau’n ffordd ardderchog o adeiladu gweithlu medrus a chystadleuol, mynd i’r afael â phrinder sgiliau a chryfhau economi Cymru.

“Ni fu erioed yn bwysicach i ni gynyddu sgiliau lefel uwch a datblygu llwybrau sgiliau y bydd Cymru gyfan yn elwa ohonynt ac rydym yn ymroi i barhau â’r gwaith da sydd eisoes ar y gweill gyda busnesau, darparwyr hyfforddiant ac unigolion i gyflawni hyn.”

Y cyflogwr arall oedd yn rownd derfynol y dosbarth oedd meithrinfa Archway Court, Casnewydd.

yn ôl