• DECHREUODD cwrs gradd Peirianneg diolch i bartneriaeth rhwng y coleg â gwneuthurwr awyrennau blaenllaw’r byd

Mae’r cydweithio rhwng Coleg Cambria, Prifysgol Abertawe ac Airbus wedi denu myfyrwyr o safon uchel i astudio ar gwrs gradd BEng mewn Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu.

Graddiodd yr ail garfan yn y sefydliad De Cymru ychydig wythnosau yn ôl, ar ôl iddynt fod yn gweithio ac yn astudio yn ffatri Airbus ym Mrychdyn a chyfleusterau sawl miliwn o bunnoedd Cambria yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam.

Dywedodd Salah Berdouk, Dirprwy Gyfarwyddwr y cwricwlwm Peirianneg yng Ngholeg Cambria, fod y rhaglen awyrofod boblogaidd – a’r radd newydd mewn Gweithgynhyrchu Uwch – wedi datblygu addysg uwch a phrentisiaethau yng ngogledd ddwyrain Cymru i safon uchel newydd.

“Ers ymuno â Phrifysgol Abertawe, mae’r radd Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu wedi datblygu a datblygu, gyda’r arholwr allanol yn canmol y canlyniadau rhagorol,” dywedodd Salah.

“Arweiniodd hynny at lansio gradd ehangach mewn Gweithgynhyrchu Uwch gennym ni, sy’n cynnwys pob agwedd ar y diwydiant a’n bod ni’n dechrau gweithio gyda 16 o gwmnïau mewn meysydd gwahanol, gan gynnwys Magellan Aerospace, Qioptiq a Toyota.”

Dywedodd hefyd: “Does dim rhaid i’r dysgwyr fynd i ddyled ac maent yn ennill cymhwyster a fydd yn eu gweld yn barod i weithio mewn ffatri erbyn iddynt raddio, ac oherwydd nad yw’n radd llawn amser mae’n llawer mwy hyblyg a deniadol i’r cyflogwyr – mae pawb ar eu hennill.”

Mae ail-greu’r prosesau a’r systemau sy’n cael eu defnyddio gan y cwmnïau dan sylw mewn lleoliad addysgol yn rhoi Cambria ar y blaen o ran dulliau peirianneg a gweithgynhyrchu newydd, dywedodd.

Hynny, a chael sesiynau ymarferol, yn ogystal â sesiynau wedi’u haddysgu yn ein hadeiladau newydd a’r offer diweddaraf y buddsoddwyd £10miliwn ynddynt yn Ffordd y Bers, Wrecsam, a’r Ganolfan Brifysgol £3.3milwn yng Nglannau Dyfrdwy.

“Yn ogystal â dysgwyr sy’n gwneud cais am astudio i ennill gradd sylfaen, mae eraill wedi ymuno â ni yn eu hail flwyddyn ar ôl iddyn nhw ddilyn y llwybr prentisiaeth ar ôl ennill Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC),” dywedodd Salah.

“Mae gallu dysgu yma, gweithio yn Airbus a chwmnïau byd-eang gwych eraill ac yna treulio amser ar safle’r Bae Prifysgol Abertawe yn rhoi’r gorau o ddau fyd iddyn nhw. Maen nhw’n deall y sefydliadau maen nhw’n gweithio iddynt, ond mae hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw gael blas ar fod yn fyfyrwyr.

“Mae ein pecyn wedi’i anelu at y cwmnïau a’u gweithlu’r dyfodol, gan ddarparu cyrsiau pwrpasol ar eu cyfer. Mae’n adlewyrchu’r amgylchedd gweithgynhyrchu a pheirianneg go iawn, a dyna pam mae cymaint o bobl yn ymuno â ni.”

Dywedodd y Prif Weithredwr David Jones: “Hoffwn i longyfarch pob un o’r myfyrwyr sydd wedi graddio ac rwy’n croesawu pawb sydd wedi ymuno â ni eleni.

“Rydyn ni’n falch iawn, oherwydd mae hwn yn bennod newydd gyffrous ar gyfer peirianneg a gweithgynhyrchu yng Ngholeg Cambria, ar y cyd â rhai o’r enwau mwyaf mewn diwydiant.”

Bu’r Athro Cris Arnold, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Coleg Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, yn cydweithio’n agos ag Airbus a Choleg Cambria yn ystod y pum mlynedd diwethaf a dywedodd bod y rhyngweithio â phartner diwydiannol sy’n arwain y byd o fudd mawr.

“Trwy weithio’n agos gydag Airbus a Choleg Cambria, rydyn ni wedi gallu teilwra ein cynlluniau gradd i gyd-fynd ag anghenion presennol diwydiant, gan sicrhau bod gan ein graddedigion y sgiliau a’r ddealltwriaeth beirianegol ddiweddaraf un.

“Mae ansawdd ac ymrwymiad y myfyrwyr ar y cynllun yn rhagorol ac wrth ymsefydlu mewn diwydiant yr un pryd ag astudio, maen nhw’n gallu cysylltu’r astudiaeth academaidd â’r rhaglenni peirianyddol, sy’n eu galluogi i’w deall yn dda iawn.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.cambria.ac.uk/peirianneg

yn ôl