Bydd Prif Weithredwr sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n bennaeth ar goleg gorau Gogledd Cymru yn cerdded 48 milltir mewn 14 awr i godi arian er budd elusen blant.

Bydd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, yn ymweld â phum safle’r coleg fel rhan o her aruthrol er budd NSPCC Cymru ddydd Sadwrn (23 Mehefin).  

Mae David – a enwyd yn Arweinydd AB y Flwyddyn gan TES yn 2017 – yn barod wedi codi dros £3,000, a’i nod yw dyblu hynny yn yr wythnosau nesaf.  

Bydd yn teithio gyda’i wraig o Lysfasi i Laneurgain, ac ymlaen i Lannau Dyfrdwy cyn cerdded ar draws cefn gwlad i safleoedd Iâl a Ffordd y Bers yn Wrecsam – cyfanswm o oddeutu 100,000 o gamau.

“Bydd yn ddiwrnod heriol dros ben, ond rydyn ni wir yn edrych ymlaen ato,” dywedodd David.

“NSPCC Cymru yw elusen y coleg am eleni. Maen nhw’n gwneud gwaith anhygoel yn cefnogi pobl ifanc, ac rydyn ni eisiau cwblhau’r her ar eu cyfer nhw.

“Mae Julia a minnau wedi bod yn hyfforddi ers misoedd ar fryniau a mynyddoedd gogledd ddwyrain Cymru, felly rydyn ni’n barod i fynd i’r afael â’r her…. wel, mor barod ag y gallwn ni fod ar gyfer her mor llethol â hon!”

Un o wasanaethau NSPCC a fydd yn cael budd o waith codi arian David yw ‘Speak Out Stay Safe’ – ymgyrch chwyldroadol lle mae staff a gwirfoddolwyr â hyfforddiant arbennig yn ymweld ag ysgolion cynradd i gyflwyno gwasanaethau sy’n cyflwyno’r wybodaeth y mae’r disgyblion ei hangen i adnabod camdriniaeth a siarad amdani.

Yng Ngogledd Cymru yn unig, mae’r elusen wedi ymweld â 147 o ysgolion yn 2016-17 gan siarad â 12,575 o blant.  

Ledled Cymru, aeth staff a gwirfoddolwyr yr ymgyrch i ymweld â dros 58,000 o blant mewn 491 o ysgolion cynradd. Fodd bynnag, mae’r elusen blant blaenllaw eisiau ymweld â rhagor o ysgolion yn y blynyddoedd nesaf gyda chymorth ariannol a gyfrannwyd gan bobl sy’n codi arian ar gyfer yr elusen fel David.

Dywedodd David hefyd: “Mae’r NSPCC yn elusen anhygoel ar y rheng flaen, sy’n mynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig.

“Bydd y daith gerdded hon yn anodd, yn enwedig os yw’r tywydd ac amodau eraill yn ein herbyn ni ond bydd y cyfan werth o er mwyn gallu eu helpu mewn ffordd fechan.  

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn parhau i’n cefnogi ni, ac mi fuasem ni’n hoffi diolch i’r llawer sydd wedi gwneud hynny’n barod. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich haelioni’n fawr.”

Dywedodd llefarydd ar ran NSPCC Cymru: “Hoffem ni ddiolch i David a Julia am eu holl waith caled yn codi arian, ac i’r rheiny sydd wedi eu cefnogi nhw a NSPCC Cymru trwy eu noddi.  

“Rydyn ni’n dymuno’r gorau iddyn nhw, a bydd yr arian y byddan nhw’n ei godi yn ein galluogi i barhau i frwydro dros bob plentyn yng ngogledd Cymru a thu hwnt.  

“Rydyn ni’n dibynnu ar arian mae pobl fel David a Julia yn ei godi i gefnogi ein gwasanaethau pwysig ar gyfer plant a theuluoedd, y gwaith addysgol rydyn ni’n ei gynnal mewn ysgolion, a Childline sydd ar gael 24/7 i blant sydd wir angen cymorth.”   

I noddi David ac i gael rhagor o wybodaeth, dilynwch yr hashnod #CylchCambriaDavid ar y cyfryngau cymdeithasol ac ewch i www.justgiving.com/fundraising/cylchcambriadaviddavidscambriacircle.

I gael rhagor o wybodaeth am NSPCC Cymru, ewch i’r wefan: www.nspcc.org.uk.

yn ôl