• Dathlodd COLEG CAMBRIA ei bumed pen-blwydd mewn steil gyda chanlyniadau arholiadau a dorrodd record a phartneriaethau newydd arloesol

Ymhlith uchafbwyntiau 2018 roedd dau ddigwyddiad dan arweiniad Sam Warburton, y chwaraewr rygbi chwedlonol dros Gymru. Cododd un o’r digwyddiadau hyn ddegau o filoedd o bunnau i NSPCC a’r llall i ddathlu cyflawniadau myfyrwyr a staff yn y coleg yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Lansiodd Cambria academi fwyd unigryw hefyd gyda Bryn Williams, y cogydd uchel ei barch, i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr lletygarwch. Cyhoeddwyd partneriaethau cydweithredol gyda nifer o sefydliadau blaenllaw, gan gynnwys Undeb Rygbi Cymru, Cwmni Arlwyo Horseradish, Clwb Pêl-droed Wrecsam, peiriannau fferm AGCO, LEAF Education, Peirianwyr Sifil Jones Bros a Choedwigaeth Tilhill.

Roedd Worldskills unwaith eto yn destun balchder, gyda phump o’r deg enw ar restr fer Cymru ar gyfer y rownd derfynol yn Shanghai, yn ddysgwr Coleg Cambria – mae hyn un uwch na’r rhan fwyaf o ranbarthau Prydain. Derbyniodd y coleg yr adroddiadau arolwg gorau yng Nghymru ar gyfer dysgu yn y gwaith ac addysg bellach gan Estyn.

Llwyddwyd i ddenu rhagor o fyfyrwyr i ymuno â Chynllun Gwobr Dug Caeredin (DofE). Cafodd y coleg y canlyniadau Safon Uwch gorau erioed. Derbyniodd y coleg glod am amrywiaeth, iechyd a diogelwch, arweinyddiaeth, menter a mwy a bu’n flwyddyn i’w chofio i’r sefydliad.

Dywedodd David Jones y Prif Weithredwr, ei fod yn “eithriadol o falch” o’r myfyrwyr a’r staff, gan ddiolch i’r llywodraethwyr a diwydiannau blaenllaw am eu cefnogaeth barhaus ac am ddal ati i weithio ochr yn ochr â’r coleg ar gyfer dyfodol addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

“Ein nod yw gwella bob blwyddyn, ond roedd 2018 yn wahanol i unrhyw beth rydyn ni wedi’i weld o’r blaen,” dywedodd Mr Jones.

“Mae’n dangos bod gwaith caled ac undod yn gallu arwain at bethau gwych, ond wrth gwrs, ni fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau.

“Rydym bob amser yn anelu at wella a chyflawni’n uwch ar gyfer ein dysgwyr a’u teuluoedd, ein partneriaethau busnes, rydyn ni mor falch ohonynt â’r ysgolion a’r prifysgolion rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”

Dywedodd hefyd: “Mae gormod o ddigwyddiadau cadarnhaol i ddewis ohonynt, ond mae’n rhaid i mi sôn am ein canlyniadau Safon Uwch anhygoel a’r miloedd o bunnoedd a godwyd gennym i NSPCC.

“Roedd cael croesawu Sam Warburton i’n plith ddwywaith mewn ychydig fisoedd ar gyfer noson codi arian a noson gwobrwyo ein myfyrwyr, yn dyst i’n statws cynyddol, a’r lefelau rydyn ni wedi’u cyrraedd wrth gydweithio ag enwau elît mewn chwaraeon, busnes, addysg a’r sector elusennol.

“Yr her rŵan ydi anelu hyd yn oed yn uwch yn 2019, ac mae hynny’n her i’w chroesawu.”

Mae Coleg Cambria yn barod ar gyfer dechrau prysur i’r flwyddyn, gan gynnwys cam cyntaf y gwaith adeiladu gwerth £20 miliwn ar safle Iâl yn Wrecsam.

Mae cynlluniau yn cynnwys y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, neuadd gynadledda 200 sedd, ystafelloedd cyfarfod a staff, man astudio blaengar, cyfleusterau chwaraeon chwyldroadol ac ystafelloedd TG, ac mae hynny ar ôl i’r coleg agor gwerth £40 miliwn o adeiladau newydd modern yn 2017-18, gan gynnwys yr adeiladau technoleg peirianneg £10 miliwn newydd ac ailddatblygu safle Ffordd y Bers yn Wrecsam, ac Ysgol Fusnes £3.5 miliwn yn Llaneurgain.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Cambria: “Pan ddechreuon ni ar y daith hon yn 2013, roedd gennym ni weledigaeth ar gyfer y pump i ddeng mlynedd nesaf, ond rydyn ni wedi rhagori yn sylweddol ar hynny,”

“O’r tîm rheoli, i staff, myfyrwyr a’n partneriaid, bu’n ymdrech tîm enfawr i ddatblygu Coleg Cambria o fod yn goleg newydd i’r lefelau a gyflawnwyd yn 2018. Felly, hoffwn ddymuno blwyddyn ffyniannus arall i’r coleg.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria a’r ystod eang o gyrsiau Safon Uwch, cyrsiau proffesiynol, prentisiaethau a hyfforddeiaethau, ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl