• DATBLYGWYR TAI YN UNO AR GYFER DIGWYDDIAD COLEG CAMBRIA I ANNOG DISGYBLION YSGOL I DDEWIS GYRFA MEWN ADEILADU

Mae COLEG CAMBRIA a datblygwyr tai blaenllaw yn meithrin cysylltiadau â disgyblion ysgol mewn ymgais i’w hannog i ddilyn gyrfa mewn adeiladu.

Cynhaliodd y coleg ddigwyddiad BEATS (Myfyrwyr Technegol yr Amgylchedd Adeiledig) a lansiwyd yn ddiweddar yn ein hadeiladau peirianneg £10 miliwn yn Ffordd y Bers, Wrecsam ddydd Gwener.

Cafodd y diwrnod ei drefnu mewn partneriaeth gyda Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB). Mwynhaodd dros 100 o ddisgyblion ysgolion uwchradd, raglen o weithgareddau a chyflwyniadau a gafodd eu cynllunio i ddangos yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y sector.

Cymerodd bobl ifanc Ysgol Uwchradd Rhosnesni, Ysgol Clywedog, Ysgol Rhiwabon ac Ysgol-y-Grango ran mewn heriau technegol a dylunio, gweithdai a gemau, a chael defnyddio Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, modelu 3D a Rhithwir estynedig yng nghyfleusterau o’r radd flaenaf yn y coleg.

Ymhlith y sefydliadau oedd yn bresennol roedd Wynne Construction, Watkin Jones, Galliford Try, Read Construction a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ochr yn ochr â staff CITB a llysgenhadon adeiladu.

Ymunodd Prif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones, a Ken Skates, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Economi a Thrafnidiaeth, â nhw.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol Cambria a Chyfarwyddwr Dysgu, fod CITB, y coleg a’r sector preifat am weithio gyda’r plant i’w hannog i anelu’n uchel o oedran cynnar.

“Pan fydd pobl yn meddwl am adeiladu, maen nhw’n aml yn meddwl am y swyddi ymarferol, corfforol ac nid yr ystod ehangach o gyfleoedd sydd ar gael yno,” dywedodd Mr Tyson.

“Mae angen dylunwyr, penseiri, syrfewyr, rheolwyr, peirianwyr sifil a llawer o swyddi eraill ar y sector, i’w helpu i ateb y galw am staff medrus.

“Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd, ac roedd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at ba mor hanfodol yw hi ein bod ni’n hyfforddi gweithwyr adeiladu’r dyfodol, a dw i’n credu bod y disgyblion wedi’i fwynhau.

“Mi hoffwn ddiolch iddyn nhw am gymryd rhan yn y rhaglen ac am eu brwdfrydedd gyda’r gemau a’r heriau a gafodd eu rhoi gennym ni iddyn nhw. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonyn nhw’n mynd ymlaen i ddilyn gyrfa yn y sector hwn.”

Adleisiwyd y geiriau hynny gan y Cynghorydd Phil Wynn, aelod arweiniol Wrecsam dros Addysg.

“Mae angen i un o bob pum disgybl ddilyn gyrfa yn y diwydiant os yw am gyflawni’r gwaith adeiladu sy’n digwydd ledled y DU, o adeiladu ffyrdd a rhwydwaith rheilffyrdd, i adeiladu ffatrïoedd, ysgolion a thai,” dywedodd y Cynghorydd Wynn.

“Prif nod y digwyddiad BEATS yw cynyddu dyheadau ein pobl ifanc. Felly roedd yn ffordd ragorol i ddangos cyfleoedd i gael swyddi medrus, sy’n talu’n dda, yn y diwydiant adeiladu. Roedd yn gyfle hefyd i ddangos y cyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf sydd yma yng Ngholeg Cambria, a’r cyfan ar garreg y drws. ”

Datgelodd y Cynghorydd Wynn y bydd disgyblion yn ymweld â safleoedd adeiladu lleol i roi rhagflas iddyn nhw am y swyddi gwahanol sydd ar gael, cyn cynnal digwyddiad gyrfaoedd yn ddiweddarach eleni i weld faint o ddiddordeb fydd gan y rhai a oedd yn bresennol mewn dilyn gyrfa ym myd adeiladu.

Dywedodd hefyd: “Mi fyddwn ni’n ceisio helpu’r rhai sydd â diddordeb trwy nodi’r pynciau TGAU a Safon Uwch y bydd angen iddyn nhw eu hastudio i sicrhau eu dewis gyrfa.”

“Mae’n ymwneud â gwella cyrhaeddiad addysgol ein pobl ifanc o bob gallu. Rydyn ni felly’n eiddgar i weld beth fydd canlyniadau BEATS.”

Dywedodd Ceri Rush-Jones, Rheolwr Lleol CITB dros Ogledd Cymru, fod y diwrnod wedi bod yn hynod o gadarnhaol a’i fod wedi rhoi cipolwg clir ar y cyfleoedd sydd ar gael i’r disgyblion.

“Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod y bobl ifanc yn cael cymaint o wybodaeth â phosibl i’w helpu i lunio eu gobeithion am y dyfodol mewn ffordd wybodus.

“Wrth gael y cyflogwyr i gymryd rhan, mae’r cyfan yn dod yn fyw, gan helpu i ddangos yr hyn y mae byd gwaith yn ei gynnig, yn enwedig mewn adeiladu, lle mae swyddi amrywiol ar gael, o swyddi crefft i rai technegol.

“Ac wrth gynnal y digwyddiad yng Ngholeg Cambria, roedd y disgyblion yn cael gweld drostyn nhw eu hunain y cyfleusterau sydd ar gael iddyn nhw allu datblygu eu gyrfa.”

Bydd y coleg yn cynnal digwyddiad agored ar safle Ffordd y Bers, nos Fercher 21 Tachwedd 21 o 5 pm-8pm.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl