Cadwodd Coleg Cambria ei safle fel sefydliad addysg bellach gorau Cymru gyda chyfradd lwyddo gyffredinol o 99.7%.Fodd bynnag, gydag ansicrwydd cenedlaethol ynghylch newid graddau yn y dyddiau diwethaf, mae’r coleg yn canolbwyntio ar gefnogi myfyrwyr y gallai eu marciau fod wedi cael eu heffeithio’n andwyol. Er gwaethaf y Coronafeirws yn effeithio ar raglenni a chyrsiau yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy ac Iâl yn Wrecsam, llwyddodd dysgwyr i gwblhau eu hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo diolch i weithredoedd y staff gofalgar gan ddefnyddio technoleg arloesol, cynadledda fideo a llwyfannau ar-lein. Bydd llawer yn mynd ymlaen i’r brifysgol a’u gyrfaoedd yn y dyfodol, er mawr foddhad i Brif Weithredwr Cambria, Yana Williams.“Roedd yn wirioneddol ysbrydoledig gweld y modd y gwnaeth ein myfyrwyr fynd i’r afael â heriau COVID-19,” meddai.“Er na chawson nhw’r cyfle i sefyll arholiadau a gorffen y cwricwlwm ar y safle, tu ôl i ddrysau caeedig maen nhw wedi parhau i weithio’n galed a chyflawni rhagoriaeth. “Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac er bod peth pwyll o hyd oherwydd digwyddiadau yn genedlaethol, rydyn ni yma gydag unrhyw gefnogaeth a chyngor sydd eu hangen ar fyfyrwyr yn y dyddiau a’r wythnosau sydd i ddod.”Ychwanegodd Ms Williams: “Rydyn ni’n parhau i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac yn edrych ymlaen at gael croesawu myfyrwyr newydd i’r coleg yr hydref hwn.“Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am bryd a sut rydym yn bwriadu agor ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf.”Ymhlith y rhai a ddathlodd ganlyniadau gwych roedd y myfyriwr o safle  Iâl, Imaan Khan, a fydd yn mynd i astudio Astudiaethau Economeg a Rheolaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl cyflawni graddau A*  mewn Bagloriaeth Cymru a Busnes, A mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Iaith Saesneg, a B mewn Economeg.Fe wnaeth Delyth Roberts, Myfyriwr y Flwyddyn safle Wrecsam, wella o Glefyd Crohn i gael graddau A* mewn Hanes, Daearyddiaeth a Saesneg a bydd nawr yn mynychu Coleg byd-enwog Corpus Christi ym Mhrifysgol Caergrawnt i astudio Hanes.Yn ymuno â hi yn y ddinas bydd Abby Cooper; bydd y fenyw 18 oed, o New Brighton ger yr Wyddgrug, yn astudio Gwyddorau Naturiol ar ôl cael pedair A* ac A mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Mathemateg Bellach a Bagloriaeth Cymru. Mwynhaodd ei hamser yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy a diolchodd i ddarlithwyr am eu hanogaeth.Rhai eraill i sicrhau’r graddau yr oedd eu hangen arnynt oedd:Charlotte Hawkins (Iâl) gydag A* mewn Bagloriaeth Cymru, A mewn Mathemateg a Bioleg, a B mewn Cemeg. Bydd Charlotte, o Wrecsam, yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl gwella o Lymffoma Hodgkin a chael ei hysbrydoli gan y meddygon a helpodd gyda’i hadferiad.Matthew Barnes (Glannau Dyfrdwy) a dderbyniodd A* yn y Cyfryngau, A mewn Saesneg a B mewn Gwleidyddiaeth i gael lle ar y radd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Sheffield. Mae Matthew, o’r Fflint, wedi bod yn diddanu gwrandawyr Calon FM yn ystod y cyfnod clo gyda’i sioe radio boblogaidd ar ddydd Sul. Mae Katherine Williams (Glannau Dyfrdwy) yn mynd i Gaergrawnt i astudio’r Clasuron ar ôl cyflawni A* mewn Mathemateg gyda Cambria, gan olygu bod ganddi ddwy radd A* a dwy radd A gyda’i gilydd.Gall Emily Baines (Iâl) ddilyn ei dyheadau i ddod yn orthotydd yn dilyn cael graddau A* mewn Mathemateg a Chemeg, a graddau A  mewn Ffiseg a Ffrangeg. Bydd y fenyw 18 oed o Marford yn cymryd Prostheteg ac Orthoteg ym Mhrifysgol Ystrad Clud – sy’n ail yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Technoleg Feddygol.Yn ogystal â myfyrwyr sy’n dechrau addysg uwch, bydd llawer yn cychwyn prentisiaethau uwch gyda sefydliadau sy’n arwain y diwydiant.Dywedodd y Pennaeth Sue Price fod y coleg wedi datblygu ac yn dysgu o’r misoedd diwethaf.“Ers mis Mawrth rydyn ni wedi bod mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen, ond gwnaethom sicrhau yn gyflym ac yn ddiogel y byddai ein myfyrwyr yn parhau i gael  addysg o’r radd flaenaf a’r gofal a’r gefnogaeth orau bosibl,” meddai.“Pa bynnag rwystrau sy’n ein hwynebu, y myfyrwyr fydd ein prif flaenoriaeth bob amser – llongyfarchiadau i chi i gyd, rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant i chi yn y dyfodol.” 

I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau Safon Uwch Coleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

 

Emily Baines

Katherine Williams

Matthew Barnes

Abby Cooper

Imaan Khan

yn ôl