Mae ysgolion ledled y DU yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth genedlaethol bwyd, ffermio a’r amgylchedd sydd wedi ei llunio i agor llygaid pobl ifanc i fyd ffermio a chynhyrchu bwyd.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal drwy bartneriaeth rhwng LEAF Education a Choleg Cambria Llysfasi, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, ac mae’n seiliedig ar hyrwyddo ein diwydiant i genhedlaeth y dyfodol. Thema cystadleuaeth eleni yw: ‘Dronau – ffermwyr y dyfodol?’. Bydd ysgolion uwchradd ledled y Deyrnas Unedig yn cystadlu i ennill penwythnos o brofiad unigryw yn gweithio ar fferm fasnachol weithredol go iawn yn Llysfasi, yn Nyffryn Clwyd, Gogledd Cymru – sy’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Bydd saith ysgol fuddugol yn cael ei dewis, a bydd myfyrwyr ac athrawon yr ysgolion hynny yn cael eu trochi mewn ystod o weithgareddau addysgiadol a hwyl sy’n seiliedig o amgylch fferm y coleg, gan gynnwys godro gwartheg, trin ŵyn, ymweld â’r ganolfan anifeiliaid, bwydo lloi a gyrru tractorau. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau addysgiadol yn y dosbarth, gan edrych ar y wyddoniaeth a’r dechnoleg sy’n hynod bwysig yn y diwydiant ffermio heddiw. Yn ystod y penwythnos, bydd ysgolion yn cystadlu mewn nifer o dasgau, gyda’r ysgol fuddugol yn cael ei henwi’n ‘Ysgol Arloesi y Flwyddyn 2019 mewn bwyd, ffermio a’r amgylchedd’.

Esboniodd Cyfarwyddwr Addysg LEAF, Carl Edwards:

“Rydyn ni wrth ein bodd o gael gweithio mewn partneriaeth gyda Llysfasi eto eleni i gynnal y gystadleuaeth hynod lwyddiannus hon, sy’n dod â phobl ifanc i gyswllt uniongyrchol â ffermio. Roedd yn galonogol gweld effaith y gystadleuaeth ar y myfyrwyr a gymerodd ran y llynedd. Aethon nhw adref nid yn unig wedi cael profiad gwych o weithio ar fferm, ond hefyd yn gwerthfawrogi’n rhagor yr hyn mae ffermwyr yn ei wneud, sut mae eu bwyd yn cael ei gynhyrchu a’r cyfleoedd gyrfa cyffrous sydd ar gael yn sector y tir. Mae’r dull ymarferol hwn yn hanfodol os ydyn ni eisiau’r genhedlaeth nesaf i ddeall perthnasedd ffermio â’u bywydau bob dydd, ac os ydynt am gael gwybod am y materion pwysig hynny sydd ynghlwm â chynhyrchu bwyd, fel newid hinsawdd, diogelu’r amgylchedd, cynaliadwyedd ac iechyd a lles. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gystadleuaeth eleni ac at gael croesawu myfyrwyr i’r fferm fendigedig yn Llysfasi a chael coroni enillydd 2019.”

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi: “Rydyn ni bob amser wedi ceisio gwneud pethau’n wahanol, meddwl yn greadigol a chanfod dulliau newydd i ddod â ffermio yn fyw i bobl ifanc. Mae ein partneriaeth gyda LEAF Education yn gwneud hynny drwy’r gystadleuaeth cenedlaethol hon i ysgolion. I sicrhau dyfodol disglair ar gyfer y sector ffermio, mae angen i ni ddenu meddyliau newydd ac annog y bobl orau i ddod i’r diwydiant. Mae’r gystadleuaeth hon yn galluogi myfyrwyr o bob cefndir i brofi ffermio drostynt eu hunain ar fferm weithredol go iawn; roedd yr egni, y diddordeb a’r brwdfrydedd a welson ni y llynedd gan fyfyrwyr ac athrawon yn neilltuol. Yn wir, yn dilyn y penwythnos hwnnw, newidiodd dri myfyriwr ei ddyheadau gyrfa i bynciau diwydiannau’r tir. Mae’r gystadleuaeth hon yn un ffordd y mae Llysfasi yn arwain wrth ysbrydoli, arloesi a galluogi myfyrwyr i lwyddo.”

Mae’r gystadleuaeth Bwyd, Ffermio a’r Amgylchedd 2019 ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4 (14-16 oed). Gofynnir i ysgolion uwchradd sy’n dymuno gwneud cais lawrlwytho holiadur o https://education.leafuk.org/for-schools/national-food-farming-and-environment-competition-2019

Dylid anfon yr holiaduron wedi eu cwblhau i education@leafuk.org erbyn 22 Chwefror 2019.
Bydd yr ysgolion buddugol yn cael eu cyhoeddi yr wythnos sy’n dechrau 29 Ebrill 2019.
Bydd y penwythnos gwobr yn cael ei gynnal o ddydd Gwener 28 Mehefin tan ddydd Sul 30 Mehefin 2019.

Gwybodaeth am y Gystadleuaeth

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener