• Cynhaliodd yr arwr rygbi Jonathan Davies rith ddiwrnod agored gyda Choleg Cambria.

Ymunodd y cyn-chwarae wr rhyngwladol Prydain a Chymru – sydd bellach yn sylwebydd teledu a’r cyfryngau ac yn cynnal sioe sgwrsio – â’r mentor cyflogadwyedd Carol-Ann Probert i drafod darpariaeth hyfforddeiaethau. 

Trefnwyd y seminar gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â Gyrfa Cymru, Cymru’n Gweithio a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ac roedd hefyd yn cynnwys Sophie Evans, dysgwr Hyfforddeiaethau Cambria a oedd ar leoliad gwaith ym Meithrinfa Towers Day, Wrecsam cyn y cyfnod clo. 

Yn gyn-brentis paentio ac addurno ei hun, bu Jonathan yn ymchwilio i’r opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc, gan gynnwys hyfforddeiaethau, sy’n gallu talu hyd at £50 yr wythnos a rhoi blas o’r byd gwaith i bobl ifanc 16-18 oed. 

Disgrifiodd Carol-Ann, sydd â diddordeb brwd mewn rygbi, i’r gwylwyr y cyfleoedd hyfforddeiaethau sydd ar gael gyda’r coleg a’i safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam. 

“Mae hyfforddeiaeth yn opsiwn hyfyw iawn i’r rhai sy’n ansicr pa yrfa yr hoffen nhw ei ddilyn, ac mae’n rhoi blas iddyn nhw o wahanol sectorau a gyrfaoedd yn y dyfodol,” meddai. 

“Mae Sophie yn esiampl o ddysgwr dan hyfforddiant sydd wedi gweithio’n galed ac ar leoliad gwaith ar hyd o bryd yn gwneud rhywbeth y mae hi wrth ei bodd yn ei wneud, wrth gael ei thalu a dysgu sgiliau newydd a fydd yn ei helpu wrth iddi symud ymlaen.” 

Dywedodd Carol-Ann hefyd: “Yn y misoedd diwethaf, yn ystod y pandemig Coronafeirws, rydyn ni wedi llwyddo i gadw mewn cysylltiad gyda grwpiau ar-lein, dros y ffôn a thrwy gynadleddau fideo, cyn y tymor academaidd nesaf. 

“Roedd y rhith ddiwrnod agored yn blatfform i ni ddweud wrth bobl – yn enwedig disgyblion a rhieni – pa gyfleoedd sydd ar gael, ac roedd yn ysbrydoledig i weld brwdfrydedd Jonathan – roedd yn wych.” 

Dywedodd Nicola Gaughran, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd a Sgiliau Sylfaen yng Ngholeg Cambria, bod y coleg wedi gweld diddordeb anferth yn ei raglenni dysgu yn y gwaith ar gyfer 2020/21. 

“Mae nifer o bobl ifanc yn dechrau edrych ar ba opsiynau eraill sydd ar gael, a bod yn geffyl blaen ar yrfa bosibl,” meddai. 

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu nhw i’r coleg pan fo’r amser yn iawn a’i fod yn ddiogel i wneud hynny, a byddwn ni’n parhau i gynorthwyo dysgwyr, prentisiaid a hyfforddeion ar-lein pan fo nhw ein hangen ni fwyaf.” 

Cynhaliwyd fforwm ar-lein ar gyfer Rhith Ddiwrnod Agored Gogledd Cymru hefyd gyda Gareth Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Chweched Iâl yn Wrecsam, y Pennaeth Cynorthwyol Alex Thomas, a Greg Otto, Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr. 

Bu’r tri yn dangos ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yn eu cyfleusterau o’r radd flaenaf, gan gynnwys yr ailddatblygiad gwerth £21 miliwn yn Iâl a fydd yn cael ei gwblhau’n fuan. 

I gael rhagor o wybodaeth am hyfforddeiaethau a chyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

I wylio digwyddiadau ar-lein gan Rith Ddiwrnod Agored Gogledd Cymru, ewch i’r wefan: www.spongyelephant.com/wales-national-virtual-open-days-north-wales/

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener