• Cynhaliodd Goleg Cambria Llysfasi ddigwyddiad blasu i helpu i hybu’r sector cig eidion Cymreig.

Bydd y prosiect BeefQ, sy’n cael ei arwain gan Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, yn gweld mwy na 1,200 o fwytawyr cig yn cymryd rhan mewn prawf sydd wedi’i ddylunio i wella ansawdd bwyta a chynhyrchu cig yng Nghymru. 

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy brofi ac arddangos system raddio gwell yn seiliedig ar fodel Safonau Cig Awstralia. 

Mae BeefQ yn gobeithio bod o fudd i’r diwydiant cyfan, cefnogi gwahaniaethau brand cystadleuol PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) cig eidion Cymreig yn y farchnad a chyfrannu at gynaliadwyedd hir dymor cynhyrchwyr a chadwyni cyflenwi, yn enwedig ffermwyr.

Croesawodd safle Llysfasi 60 o bobl i’w brawf, gan gynnwys myfyrwyr a staff; gofynnwyd i’r rhai oedd yn bresennol i flasu a phrofi gwahanol ddarnau o gig eidion a’u graddio yn ystod awr o sesiwn.

Dywedodd cydlynydd y Prosiect IBERS, Dr Pip Nicholas-Davies mai Cambria oedd y coleg cyntaf i gymryd rhan yn yr astudiaeth, gan ychwanegu: “Roedd y staff a’r myfyrwyr yn arbennig o ran eu cydweithrediad a’u cymorth yn y digwyddiad. 

“Mae 1,200 o fwytawyr dros Gymru ar y prosiect BeefQ, i samplu amrywiaeth eang o gig eidion o ansawdd bwyta gwahanol i ddatblygu system rhagfynegi ansawdd bwyta i Gymru.  

“Ni ellir tanbrisio’r anawsterau sy’n gysylltiedig â chael 60 o bobl i bob digwyddiad blasu bwytawyr BeefQ yn y lle iawn ar yr adeg iawn, ac rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Goleg Cambria am eu cyfraniad.”

Canmolodd y myfyrwyr natur ymarferol yr arddangosiad a dweud ei fod yn “hynod o ddefnyddiol” a “buddiol” ar gyfer eu hastudiaethau. 

Ychwanegodd Partner Tîm y Prosiect Tim Rowe, o Gaerfyrddin, Cyfanwerthwr cig Celtica Foods: “Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i golegau Cymru gymryd rhan yn y prosiect pwysig hwn a all fod â rhai buddion pellgyrhaeddol, nid yn unig i fwytawyr, ond hefyd i’r diwydiant cig coch yng Nghymru.”

Dywedodd Pennaeth Llysfasi Iain Clarke y bydd y coleg yn cynnal digwyddiad BeefQ arall ym mis Ionawr ar safle coleg Glannau Dyfrdwy. 

“Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r prosiect BeefQ,” dywedodd.

“Bydd y wybodaeth a gasglwyd ar y diwrnod yn hanfodol i’r fenter fynd yn ei blaen a bydd yn helpu i gefnogi’r diwydiant cig yng Nghymru wrth iddo ymchwilio i wella ansawdd a chynhyrchu ymhellach.” 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect BeefQ ac i gofrestru i gael y cylchlythyr bob deufis, ewch i  www.beefq.wales/index 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

 

yn ôl