Mae safle Llysfasi y coleg wedi ymuno â Mynydd Sleddog Adventures – yr atyniad antur sled cŵn cyntaf a’r unig un yng Nghymru – i gynnig profiad prin a chyffrous i ddysgwyr.

Mae dau unigolyn ifanc o’r sefydliad cyrsiau’r tir, ger Rhuthun, wedi treulio amser yn y cyfleuster yn Llansannan yn barod, ac wedi’u canmol am eu gwaith caled a’u gofal am yr anifeiliaid.Roedd Joe Swiffen, perchennog y busnes, yn “siomedig” i ffarwelio â Ffion Parry a Ronan Dyke a bellach mae’n chwilio am dri myfyriwr newydd i ymuno â nhw.

Wrth iddyn nhw ail-agor â mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith, yn dilyn y cyfnod clo COVID-19, mae Joe a’r tîm yn recriwtio cymhorthwyr musher’s i ymgymryd ag ystod o dasgau o harneisio cŵn a gyrru beic cwad, i roi timau at ei gilydd ar gyfer hyfforddi a hydradu, bwydo a thwtio.

 

Yn rasio cŵn â sled gyda 20 mlynedd o bedigri rhyngwladol, mae’n credu ei fod yn gyfle gwych arall i ddysgwyr a bydd yn cryfhau eu perthynas ymhellach â Llysfasi.“Mae’n ffordd wych o astudio ymddygiad a rheolaeth cŵn gyda’n hysgwn o Alasga a Siberia, yn ogystal â’r cyfeirgwn Blewyn Byr o’r Almaen a chŵn o Sgandinafia sydd gennyn ni yma ym Mynydd Sleddog,” meddai Joe.“Rydyn ni angen help gyda hyfforddi’r cŵn sled blwydd oed i’w defnyddio yn y busnes a rasio cystadleuol, ac mae’n bosibl i un o’r grŵp ddysgu i lywio tîm os ydyn nhw’n dangos parodrwydd ac awydd i wneud hynny.”

Dywedodd hefyd: “Rwy’n dod o gefndir cymdeithasol gwahanol a chefais i ddim y cyfle i ddilyn fy mreuddwydion pan oeddwn i’n 16 oed, felly ar y lleoliadau hyn dwi eisiau rhoi’r cyfleoedd na chefais i erioed, yn y gobaith na fyddan’ nhw’n gwneud yr un camgymeriadau a wnes i pan oeddwn i’n tyfu i fyny.“Llysfasi oedd y dewis naturiol gan eu bod nhw’n cynorthwyo pobl ifanc yn y cymunedau gwledig, ac fe gawson ni ddiddordeb anferth cyn pandemig y Coronafeirws, gyda nifer ohonyn nhw’n awyddus i gymryd rhan.“Roedd Ffion a Ronan yn unigolion amlwg oherwydd eu natur agored, eu gonestrwydd a’u hagwedd benderfynol i gyflawni, dyna’n union yr ydyn ni’n chwilio amdano.”

Mae Mynydd Sleddog Adventures yn gartref i Dîm Cŵn Sled Xinaskyii, grŵp rasio uchel eu parch a enillodd fedalau yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol Prydeinig.Yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau, maen nhw’n cynnig teithiau hysgwn ar hyd llwybrau coedwig Bwlch Hafod Einion, ger Cerrigydrudion, Conwy.

 

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol ac arweinydd safle Llysfasi, y bydd cydweithrediad y coleg â’r atyniad yn gadarnhaol ar gyfer y ddau sefydliad yn y blynyddoedd i ddod.

 

“Mae Joe yn frwdfrydig am roi cyfle cyffrous a gwerth chweil i’n dysgwyr Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid i gael profiad gwaith gwerthfawr yn y cyfleuster newydd gwych yma yng Ngogledd Cymru,” meddai Iain. 

 

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyd-weithio mewn partneriaeth ac yn diolch iddyn nhw am roi cyfle i’r myfyrwyr, nad yw ar gael yn unman arall yn y wlad. Rydyn ni mor ffodus o’u cael nhw ar ein stepen drws.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am Mynydd Sleddog Adventures, ewch i www.mynyddsleddogadventures.com

 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.  

 

rpt
yn ôl