• Cyflawnodd staff Coleg Cambria filoedd o filltiroedd a chymryd rhan mewn ystod eang o heriau corfforol yn ystod y cyfnod clo.

Bu gweithwyr o safleoedd Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain, Llysfasi ac Iâl a Ffordd y Bers yn Wrecsam yn cymryd rhan mewn mwy na 125 o ddosbarthiadau ymarfer corff yn rhithiol drwy weithio gartref oherwydd y pandemig Coronafeirws. 

Fel rhan o raglen Cambria Heini, bu tua 130 o weithwyr a’u teuluoedd yn cadw’n heini ac iach gyda dosbarthiadau ffitrwydd Pilates, Ioga a HIIT (Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol).

Hefyd maent wedi cwblhau heriau ar-lein fel diwrnod chwaraeon Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a digwyddiad beicio a rhedeg Ewch y Pellter Cymdeithas y Colegau (AoC).  

Dywedodd Donna Welsh, cydlynydd Cambria Heini: “Yn amlwg roedd iechyd meddwl a chorfforol a llesiant ein staff yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod clo, gan ein bod ar diriogaeth gwbl afreolus. 

“Roedd cadw ein meddyliau a’n cyrff yn brysur yn hanfodol yn ystod y cyfnod clo, felly cafodd y sesiynau eu croesawu ac roeddent yn boblogaidd am y misoedd cyntaf pan nad oeddem yn gallu teithio’n bell iawn ac wedi’n cyfyngu i beth oeddem yn gallu ei wneud yn yr awyr agored.”

Dywedodd hefyd: “Yr amser mwyaf poblogaidd oedd yn ystod amser cinio pan oedd pawb yn gallu cymryd seibiant ac roedd ganddyn nhw rywbeth i dynnu eu sylw nhw. Roedd hefyd yn dod â ni at ein gilydd ac yn cyfathrebu pan oedd ei angen arnom ni fwyaf.” 

Gyda’i gilydd, rhedodd yr ymgeiswyr gyfanswm syfrdanol o 870 milltir, a beicio 6,000 milltir – sy’n gyfwerth â mynd o Land’s End i John o’Groats mwy na 10 gwaith – a cherdded dros 300 milltir.  

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter yng Ngholeg Cambria, bod aros yn graff a chadarnhaol yn ystod y cyfnod clo yn donig angenrheidiol i staff. 

“Roedd y sesiynau’n hollol wych, roeddent yn creu teimlad o gymuned ac roeddent hyd yn oed yn dangos ffyrdd rhyngweithiol newydd i ni o weithio,” meddai. 

“Byddan nhw’n parhau – pan fo gweithwyr yn gweithio gartref ac yn y swyddfa – wrth i ni annog ein staff i ymuno fel rhan o’n strategaeth iechyd a llesiant. 

“Diolch yn fawr i Donna a’i chydweithiwr Wendy Hodson, eu hegni a’u positifrwydd oedd yr union beth oeddem ni eu hangen.”

Yn gynharach eleni, datgelodd y coleg bod mwy na 800 o ddysgwyr a 200 o aelodau o staff wedi cymryd rhan yn y rhaglen Cambria Heini rhwng mis Medi a Rhagfyr y llynedd, gyda rhifau yn cynyddu 20% o flwyddyn i flwyddyn. 

Wedi’i ddatblygu yn unol â chyrff ledled y wlad gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Cholegau Cymru, mae’r fenter wedi helpu i annog amgylchedd gweithio cadarnhaol ac iach wrth wasanaethu fel arfer gorau ar gyfer rhai o brif sefydliadau’r wlad gan ddefnyddio tri chategori penodol – Cadw’n Heini, Chwaraeon Elit a Chwaraeon y Dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk/category/active-cambria neu dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

yn ôl