Uwch swyddog hyfforddi a datblygu Magellan Aerospace, Dave Evans a Laura Higgins, cydgysylltydd recriwtio Magellan, yn derbyn y wobr oddi wrth Karen Buffey, rheolwr rhanbarthol Babcock International Group, y noddwr.

Mae cwmni awyrofod o Wrecsam, sy’n cydweithio’n agos â darparwr dysgu i ddatblygu cyrsiau Prentisiaethau arbenigol, wedi’i enwi’n Gyflogwr Mawr y Flwyddyn yng Nghymru.

Cyflwynwyd y wobr i Magellan Aerospace yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd ar 9 Tachwedd.

Dywedodd Dave Evans, uwch swyddog hyfforddi a datblygu y cwmni: “Rydan ni uwchben ein digon. Mae wedi cymryd amser maith i ni ennill cydnabyddiaeth i’n Rhaglen Brentisiaethau.

“Mae’r wobr yn dangos y gall ein rhaglen ni gystadlu ag unrhyw un arall yn y sector ac mae’n dangos i’r staff bod Prentisiaethau wir yn dod â gwerth i’r busnes.

“Mae Coleg Cambria, sy’n cynnig cyfleusterau gwych i ni, wedi’n helpu i ennill y wobr hon. Mae rhai cwmnïau’n amheus o Brentisiaethau ond does dim amheuaeth eu bod werthfawr i fusnesau.”

Bwriad y gwobrau blynyddol yw arddangos a dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac fe’u cefnogir gan Media Wales, y partner yn y cyfryngau. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae Magellan Aerospace wedi buddsoddi’n drwm mewn Prentisiaethau ac wedi datblygu gweithlu deinamig sy’n gallu hawlio’u lle ar flaen y gad mewn diwydiant byd-eang cystadleuol.

“Rydym wedi cydweithio’n agos â Choleg Cambria i sicrhau bod ein rhaglenni’n diwallu anghenion ein busnes,” meddai Mr Evans. “Yn ogystal, rydym yn rhan o rwydwaith cyflogwyr peirianyddol y coleg sy’n golygu y gallwn rannu arferion gorau a thrafod materion sydd gennym yn gyffredin.

“Fel hyn, gallwn gymryd rhan mewn digwyddiadau i hyrwyddo Prentisiaethau, nid dim ond i’n helpu ni i recriwtio ond i rannu ein profiadau ni a phrofiadau ein prentisiaid.”

Mae gan y cwmni dros 400 o weithwyr sy’n dylunio, yn peiriannu ac yn cynhyrchu cyfosodiadau a chydrannau awyr-beiriannau ac awyr-strwythurau ar gyfer marchnadoedd awyrofod, nwyddau soffistigedig ar gyfer marchnadoedd milwrol a’r gofod, nwyddau ar gyfer cynhyrchu ynni ar raddfa ddiwydiannol a nwyddau arbenigol.

Caiff prentisiaid eu hannog i ddod yn rhan hanfodol o’r gymuned trwy godi arian at elusen y coleg, a thrwy hyrwyddo buddiannau Prentisiaethau i fusnesau eraill ac ysgolion.

Datblygwyd rhaglenni hyfforddi’r cwmni mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg a Gweinyddu Busnes dros yr 20 mlynedd diwethaf ac, ar hyn o bryd, mae gan Magellan Aerospace 74 o brentisiaid ar y llyfrau. Mae partner hyfforddi’r cwmni yn llawn canmoliaeth iddo.

“Mae Magellan Aerospace yn batrwm o gwmni ym maes prentisiaid,” meddai Vicky Barwis, cyfarwyddwr dysgu seiliedig ar waith yng Ngholeg Cambria. “Mae’n bartneriaeth go iawn, gyda Magellan yn dechrau trafod gyda myfyrwyr llawn amser mewn da bryd er mwyn sicrhau eu bod yn denu’r doniau ifanc lleol gorau i’w busnes.

“Os oes myfyriwr o Goleg Cambria’n ddigon lwcus i gael ei ddewis gan Magellan, rydyn ni’n gwybod bod gyrfa lwyddiannus o’i flaen.”

Llongyfarchwyd Magellan Aerospace a phawb oedd yn y rownd derfynol a’r enillwyr yn arbennig gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, am osod safon aur ar gyfer Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau.

Canmolodd y Gweinidog y cwmni am fynd yr ail filltir i gefnogi prentisiaid ac am ei ymrwymiad i’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

“Mae Prentisiaethau’n faes blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a, gyda chymorth o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), mae wedi ymrwymo i greu o leiaf 100,000 o Brentisiaethau pob-oed o safon uchel yn ystod tymor presennol y Cynulliad,” meddai’r Gweinidog.

“Mae gennym weledigaeth glir ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion busnesau Cymru, datblygu llwybrau sgiliau a chynyddu sgiliau lefel uwch er budd Cymru gyfan. Er mwyn i economi Cymru barhau i dyfu, mae’n rhaid i ni gydweithio i sicrhau bod gan Gymru weithlu sydd gyda’r gorau yn y byd.”

yn ôl