• Croesawodd goleg tir y ffermwyr ifanc gorau i Sir Ddinbych am gyfres o weithdai wedi’u llunio

Croesawodd goleg tir y ffermwyr ifanc gorau i Sir Ddinbych am gyfres o weithdai wedi’u llunio 

i ddenu darpar entrepreneuriaid i’r diwydiant llaeth. 

Mae Coleg Cambria Llysfasi yn cynnal gweithdai llaeth i entrepreneuriaid Cymdeithas Frenhinol Ffermwyr Godro Prydain (RABDF).  

Nod y rhaglen hyfforddi busnes a chyllid yw bodloni’r galw enfawr am ffermwyr newydd yn y sector, oherwydd roedd astudiaeth y llynedd wedi datgelu bod bron i draean o laeth y DU yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd sy’n cyflogi staff o’r UE, ac y byddai Brexit yn cael effaith negyddol ar recriwtio.

Wedi’i drefnu ynghyd â The Andersons Centre, AHDB Dairy a’r NFU, daeth cynrychiolwyr o Ogledd Cymru a Swydd Amwythig i safle Llysfasi ger Rhuthun ar gyfer y rhaglen gweithdai hon.

Mae’r gweithdai yn cynnig llwyfan iddynt chwilio am gyfleoedd, cysylltiadau a’r cysylltiadau i fynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain, boed yn camu’n uwch yn eu gyrfa, rhannu partneriaethau, mentrau ar y cyd, tenantiaethau neu ddatblygu eu cwmnïau presennol. 

Dywedodd Matthew Knight, Rheolwr Gyfarwyddwr RABDF: “Rydym wrth ein bodd bod ein Cwrs Ffermio Llaeth i Entrepreneuriaid wedi bod mor llwyddiannus eto eleni, gan helpu 40 o ddarpar gynhyrchwyr arall i gael y wybodaeth a’r hyder i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. 

“Diolch i’n holl bartneriaid, noddwyr a’n colegau sy’n cynnal ein cyrsiau, gan gynnwys Coleg Cambria Llysfasi y cynhaliwyd cwrs yno am y tro cyntaf eleni a’n galluogi i gynorthwyo myfyrwyr yng Ngogledd Cymru a’r ardaloedd cyfagos”.

Ychwanegodd Pennaeth Llysfasi Iain Clarke: “Mae cynnal y gweithdai Entrepreneuriaid Godro yn rhoi cyfle i ni gysylltu â sefydliadau cenedlaethol i gynorthwyo datblygiad gyrfa’r ffermwyr entrepreneuraidd hyn yng Ngogledd Cymru a’r siroedd cyfagos. 

“Mae’r fenter hon yn gyfres ardderchog o bynciau gweithdy a siaradwyr, sy’n rhoi’r llwyfan iddynt gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.” 

Ymysg pynciau’r gweithdy mae Deall y Farchnad Laeth – Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Rheoli Pobl (Recriwtio), Cyllid, a Chynllunio Olyniaeth. 

Cafodd y cynrychiolwyr hefyd daith o amgylch Hufenfa De Arfon a chael cipolwg ar drin llaeth rhwng y fferm a’r prosesydd, arferion prosesu cynnyrch darfodus, prosesu llaeth ar gyfer caws a goblygiadau posib Brexit o safbwynt y prosesydd. 

Bydd y seithfed gweithdy a’r un olaf yn cynnwys ymweliad â fferm a gweithdy yn Stoneleigh ym mis Ionawr. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan RABDF: www.rabdf.co.uk/entrepreneurs-in-dairying 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria. 

yn ôl