Dal yn Gyfredol: 03/04/2020

Wedi’i Ddiweddaru Ddiwethaf: 24/03/2020

Mae Coleg Cambria ar gau i fyfyrwyr erbyn hyn, yn dilyn cyngor y llywodraeth i wneud hynny. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein gwefan wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.

Byddwn mewn cysylltiad â’n holl fyfyrwyr cyn gynted ag y bydd gennym wybodaeth am raglenni unigol, gan gynnwys sut y byddwch yn symud ymlaen i’r lefel nesaf neu am eich canlyniadau. Peidiwch â phoeni, bydd trefniadau’n cael eu gwneud i bawb.

Mae’ch tiwtor yn gweithio o bell a bydd yn ymateb i chi trwy e-bost. Cysylltwch â nhw’n uniongyrchol os oes angen unrhyw waith arnoch i’w wneud gartref neu wybodaeth am eich cwrs, neu os oes gennych unrhyw bryderon o gwbl.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Mae’r Coleg yn gwneud popeth y gall i ddarparu cefnogaeth ar gyfer gweithwyr allweddol a gwasanaethau hanfodol.

Clwb Plant Heini 

Dylai unrhyw weithwyr allweddol hanfodol gyda phlant 5-14 oed gysylltu ag ysgol eu plentyn yn y lle cyntaf. Os na all yr ysgolion gymryd y plant oherwydd bod gormod o bobl yno, anfonwch e-bost at: activekidsclub@cambria.ac.uk.

Meithrinfa Toybox

Mae Meithrinfa Toybox hefyd ar gael ar gyfer gweithwyr allweddol hanfodol i blant rhwng 3 mis a 5 oed. I gael rhagor o wybodaeth ac i weld a oes lle ar gael, anfonwch e-bost at: toybox@cambria.ac.uk.

Peidiwch â dod i safleoedd y coleg yn annisgwyl

 

Cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml – Myfyrwyr

Fydd y coleg yn cael ei lanhau’n ddwys?

Mae ein timau glanhau’n gweithio’n ddyfal i gynnal a chadw pob ardal, gan sicrhau eu bod mor lân a hylan ag y  bo modd.

Beth fydd yn digwydd os bydd y sefyllfa’n amharu ar arholiadau neu unedau gwaith cwrs ymarferol?

Rydym yn gweithio gyda’r byrddau arholi i sicrhau y bydd cynlluniau wrth gefn yn cael eu gweithredu petai’r sefyllfa yn amharu ar arholiadau.

Ydy teithiau’n cael eu cynnal?

Mae holl deithiau myfyrwyr wedi cael eu canlso i leihau’r pwysau ar fyfyrwyr, rhieni a staff.

Fydda i’n parhau i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) os bydd rhaid i mi hunanynysu?

Byddwch. Bydd rhaid i chi roi gwybod i’r coleg fel arfer er mwyn i ni allu cofnodi eich afff absenoldeb, a byddwch yn parhau i gael taliadau EMA (Cofnodwch eich hunanynysu ar ap y coleg a thrwy anfon e-bost at bob un o’ch staff addysgu)

Fydda i’n parhau i gael EMA os ydy’r coleg yn cau?

Byddwch

Sut fedra i helpu atal Coronafirws rhag lledaenu ?
Beth ydy symtomau Coronafirws?

Efallai bydd y symtomau a ganlyn yn datblygu ar ôl cael ei amlygu i rywun â’r firws (COVID-19):

  • Peswch 
  • Anhawser anadlu 
  • Tymheredd uchel 

Er nad ydy’r symtomau hyn yn golygu bod gan rywun o reidrwdd y feirws, Mae’r GIG yn cynghori rhywun â thymheredd uchel  a pheswch newydd parhaus i ynysu eu hunain

A fydd y Coleg yn awdurdodi absenoldeb os byddaf yn datblygu symptomau Coronafeirws?

Byddwn.  Mi fydd eich cofnod presenoldeb yn cael ei ddiweddaru os byddwn yn gwybod nad ydych chi yn y coleg oherwydd eich bod yn hunan-ynysu ac yn amau bod gennych chi symptomau Coronafeirws.

Rwy'n pryderu ynghylch coronafeirws. Beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch siarad â staff y tîm Gwasanaethau Myfyrwyr, maent bob amser yn fodlon eich helpu.  Dyma awgrymiadau defnyddiol i chi https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

Mae gen i gyflwr iechyd sylfaenol / rwy'n byw gyda rhywun sy'n agored i niwed, beth ddylwn i ei wneud?

Dilynwch ganllawiau'r llywodraeth sy’n ceisio cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol, golchwch eich  dwylo ac osgowch gyffwrdd wyneb.

Beth ddylwn i ei wneud os ydy aelod o'r teulu efallai’n dangos symptomau'r firws?

Dylech hunan-ynysu’r teulu i gyd 14 diwrnod.

Beth ydy sefyllfa ein Meithrinfeydd? Ydyn nhw'n parhau i fod ar agor?

Ydyn. Bydd ein meithrinfeydd yn parhau i fod ar agor ac yn aros ar agor yn os bydd gennym staff ni ein hunain i’w cynnal. Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol i weithwyr mewn sectorau hanfodol.

Rydw i wedi gwneud cais am gwrs sy'n dechrau ym mis Medi, beth fydd yn digwydd rŵan gyda fy arholiadau TGAU wedi'u canslo?

Ein bwriad yw y bydd y coleg ar agor fel yr arfer ar gyfer mis Medi 2020. Dylai unrhyw un sydd wedi gwneud cais fod yn sicr y bydd cwrs ar gael iddynt. Peidiwch â phoeni, byddwn yn cysylltu â chi cyn mis Medi i wneud trefniadau terfynol gyda chi.

Ydw i'n gallu gwneud cais am gwrs yn dal i fod?

Ydych - gallwch wneud hynny unrhyw bryd ar-lein.

Rydw i newydd wneud cais at fis Medi, beth fydd yn digwydd o ran fy nghyfweliad os yw'r coleg ar gau i fyfyrwyr?

Byddwn yn atal pob cyfweliad nes clywir yn wahanol. Pan fyddwn wedi cael rhagor o arweiniad ac yn gallu dechrau cyfweld eto, byddwn yn cysylltu â chi i'w aildrefnu.

Mae gen i gyfweliad wedi ei drefnu, a fydd yn cael ei gynnal?

Byddwn yn atal pob cyfweliad nes clywir yn wahanol. Pan fyddwn wedi cael rhagor o arweiniad ac yn gallu dechrau cyfweld eto, byddwn yn cysylltu â chi i'w aildrefnu.

A fydd fy LCA a fy Ngrant Dysgu Llywodraeth Cymru yn parhau i gael eu talu?

Bydd, bydd y ddau yn cael eu talu fel arfer.

Pryd fyddaf i'n derbyn y gwaith y mae fy nhiwtor wedi addo fy nghefnogi i ddysgu gartref?

Anfonwch e-bost at eich tiwtor yn uniongyrchol a fydd yn gallu ymateb i'ch ymholiadau. Mae ein staff hefyd yn gweithio gartref i amddiffyn pawb, felly ni fyddwn yn gallu postio eitemau i'ch tŷ ond byddwn yn gallu rhannu dogfennau electronig ac ateb ymholiadau unigol trwy e-bost

Beth fydd yn digwydd i fy arholiadau UG?
Gweler y ddolen at y wybodaeth ddiweddaraf gan QiQ am ddyfarniadau lefel UG.

https://qualificationswales.org/english/coronavirus---covid-19/

Dyma'r dull gweithredu ar hyn o bryd:

 
1. Bydd arholiadau UG yr haf hwn yn cael eu trin fel TGAU a Safon Uwch ac yn cael gradd ar sail amrywiaeth o ddata gan gynnwys graddau disgwyliedig gan athrawon cyraeddiadau blaenorol, ac ati. 
2. Ni fydd cymwysterau UG yn cyfri tuag at y radd Safon Uwch lawn y flwyddyn nesaf.
3. Yn Haf 2021 bydd gan fyfyrwyr ddau opsiwn:

a. Sefyll arholiadau UG (40% o'r radd Safon Uwch gyfan) ac arholiadau Safon Uwch (60% o'r radd Safon Uwch)

b. Sefyll Arholiadau Safon Uwch yn unig (100% o'r radd Safon Uwch)

Sylwch: Os yw myfyriwr yn sefyll arholiadau UG a'r arholiadau Safon Uwch, ond y byddai wedi cael gradd uwch drwy sefyll yr arholiadau Safon Uwch yn unig, yna bydd yn derbyn y radd hon yn lle hynny, a bydd yr arholiadau UG yn cael eu hanwybyddu.

 
Bydd angen ychydig o amser arnom i drafod dulliau gweithredu gorau'r coleg yn fanwl.  Byddwn yn gwneud hyn pan fyddwn yn cael rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru. Gallwch fod yn hyderus ein bod ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod dysgwyr Coleg Cambria yn derbyn gradd deg a manwl gywir ar gyfer eu cymwysterau.  
Beth fydd yn digwydd i'm cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Uwch?
Mae CBAC wedi cyhoeddi na fydd eich asesiadau dan reolaeth Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (SCC) yn cael eu cymedroli gan CBAC ar gyfer cyfres haf 2020. 
 
Mae eich tiwtoriaid yn cadw eich holl waith cwrs sydd wedi'i gwblhau hyd yn hyn yn ddiogel nes i CBAC roi'r cyngor am y camau nesaf. Rydyn ni'n dal yn ansicr a fydd CBAC yn rhoi gradd ddisgwyliedig ar waith sydd wedi'i asesu hyd yn hyn. Mae'n debygol y bydd eich tiwtor yn cyhoeddi gradd ar sail barn sydd wedi'i hystyried yn ofalus ac yn broffesiynol o'r radd fwyaf debygol y byddech chi'n ei chyflawni mewn amgylchiadau arferol. Nid yw hon yn radd darged nac y gobeithir ei chyflawni. 
 
Tan hynny, byddem yn annog pawb i barhau gyda'r SCC a chwblhau unrhyw waith allanol (i'w uwchlwytho ar eich Google Classroom) erbyn dydd Llun 1 Mehefin. Rydym yn gwybod y bydd y SCC yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gydag addysg uwch a chyflogaeth. Yn sicr mae staff Coleg Cambria yma i helpu a'ch cynorthwyo i gwblhau eich gwaith, gan gyflawni'r cymhwyster hwn a datblygu sgiliau y mae cryn alw amdanynt. Bydd gweithio o bell ac yn annibynnol fel hyn  o leiaf yn dabtlygu eich effeithiolrwydd personol a'ch llythrennedd digidol go iawn!

Cwestiynau Cyffredin – Rhiant a Gofalwyr

Beth mae'r Coleg yn ei wneud i ddiogelu dysgwyr?

Rydym yn atgyfnerthu canllawiau'r llywodraeth ar ofynion hylendid a glanhau.  Rydym wedi cynyddu amlder glanhau ar bob safle. Rydym wedi cynyddu nifer y glanhawyr a byddwn yn glanhau unrhyw ardaloedd sydd angen hynny’n ddwys.

Beth fydd yn digwydd os yw hyn yn amharu ar arholiadau neu unedau gwaith cwrs ymarferol?

Rydym yn gweithio gyda byrddau arholi i sicrhau bod cynlluniau wrth gefn ar waith pe bai unrhyw darfu ar arholiadau.

A fydd cau'r coleg yn effeithio ar addysg fy mhlentyn?

Byddwn yn cymryd pob cam posibl i sicrhau addysg eich plentyn a byddwn yn gweithio gyda'r llywodraeth a chyrff dyfarnu i leihau effaith yr amharu hwn ar eu haddysg.

A fydd deunyddiau / offer dysgu ar gael os bydd y coleg yn cau?

Rydym yn goleg wedi'i alluogi gan Google, mae’r rhan fwyaf o’n dysgwyr eisoes yn gallu cyrchu ystod eang o adnoddau a deunyddiau dysgu ar gyfer eu rhaglenni. Bydd dysgwyr yn gallu cysylltu â staff y coleg trwy e-bost fel arfer yn ystod eu hynysu a bydd unrhyw ddysgwyr sydd mewn risg yn cael eu cyfeirio at gymorth ar-lein. Mae gennym ddigon o Chromebooks ar gyfer myfyrwyr os nad oes ganddyn nhw ddyfais y gallant ei defnyddio gartref.